Kontakt oss

Abonnenter

Nå starter “stillingskrigen” i kommunen

Avatar

Publisert

Det skal kuttes totalt 40 millioner kroner i form av stillingskutt i Ullensaker kommune fram til 2027. 20 millioner skal kuttes allerede i 2024. 

Kommunedirektør Erling S. Kristiansen forslår at han får det fulle og hele ansvar – og frihet – i forbindelse med det varslede omstillingsprosjektet som de borgerlige varslet da budsjettet for 2024 ble behandlet og vedtatt i desember.

To spor

“I forbindelse med behandling av budsjett og handlingsplan for perioden 2024 til 2027 ble det fattet vedtak om justering av stillingsrammen. Vedtaket omtaler at i forbindelse med justeringen skal det ses på hele organisasjonen og saken skal avklarer i Administrasjonsutvalget og Formannskapet.”

Administrasjonen tar befalingen fra de styrende partier – Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti – til etterretning, og i saksframlegget varsles det to mulige spor å følge når penger skal spares inn i form av stillingskutt:

  • Naturlig avgang
  • Styrt justering av organisasjonen for å oppnå den beskrevne økonomiske effekten

“Kommunedirektøren har i sin tilnærming lagt til grunn at det er gunstig å sannsynliggjøre om naturlig avgang kan gjennomføres før man eventuelt startet et arbeid med styrt nedleggelse av stillinger. Oppgaver i nedlagte stillinger skal avsluttes eller flyttes til andre stillinger.”

Mest i 2024

Arbeidet med kutt i stillinger har følgende føringer:

  • Det skal vurderes om det er mulig å oppnå den økonomiske effekten ved bruk av naturlig avgang (Turnover).
  • Dersom det i løpet av februar 2024 viser seg å ikke være mulig å bruke denne tilnærmingen, skal administrasjonen så raskt som mulig gjennomføre en styrt avvikling av stillinger. tilsvarende det økonomiske måltallet. Omstillingen skal i denne sammenheng så langt det er mulig unngå å berøre brukernære funksjoner i kommunen.
  • Tilpasningen av organisasjonen til nye økonomiske rammer skal ha varig effekt.
  • Lovpålagte oppgaver skal ha høyeste prioritet.
  • Omstillingsarbeidet skal gjennomføres i tråd med lov- og avtaleverk, som beskrevet for 2-partssamarbeidet (partssamarbeidet).
  • Oppdraget skal gjennomføres gjennom to perioder. Første del av omstillingen innebærer periode 2024 og 2025. Andre del av omstillingen gjennomføres for 2026 og 2027.
  • Som del av arbeidet skal også kommunens lederspenn gjennomgås. Det er en overordnet målsetting om at denne gjennomgangen skal bidra til å redusere kostnader forbundet med antall ledere i den administrative organiseringen.
  • Mandat og fremdriftsplan legges frem til behandling for administrasjonsutvalg og formannskap.

“Det er kommunedirektørens vurdering og erfaring at en slik omstilling ikke må trekke for langt ut i tid. Derfor er det et hovedmål å ha analysert og iverksatt justeringen innen sommeren 2024.”

Færre konsulenter

Administrasjonsutvalget får saken på sitt bord tirsdag denne uka, og så skal den videre til formannskapet.

I tillegg til kutt i stillinger, så skal det kuttes i bruk av konsulenter tilsavarende 10 millioner kroner i 2025. Deretter skal det også her kuttes fem millioner kroner til og med 2027.

Et annet interessant kulepunkt er at det kommer en “reduksjon av sentrale reserver (ca 23 millioner i 2025, øker til ca 74 millioner i 2027.”

Svaret på dette kulepunktet kommer sannsynligvis i administrasjonsutvalget tirsdag formiddag.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.