Connect with us

Abonnenter

Overvann til besvær?

Avatar

Published

on

NYHETSANALYSE

En plan for framtidig håndtering av overvann i Jessheim sentrum risikerer å bli en propp som gjør at tre av de prosjektene som er definert som særdeles viktige for byutviklingen i verste fall stopper opp.

Når formannskapet i morgen – tirsdag – setter seg ned for å behandle en sak om framtidig overvannshåndtering i sentrumskjernen, så er det mye som potensielt kan stå på spill for den videre utviklingen av byen Jessheim.

PROBLEMATISK: Det rådgivende konsulentselskapets Sweco sitt forslag til overvannshåndtering tar ikke opp i seg arbeid som allerede er gjort på flere tomter i Jessheim sentrum, sier grunneierne. Formannskapet skal behandle denne tematikken tirsdag. 

Det er Sweco – et eksternt rådgivende ingeniørselskap – som har begått øvelsen om å definere hvor framtidige flomveier i Jessheim sentrum skal legges for å kunne håndtere en 200-årsflom.

Du ser hele dokumentet om overvannshåndtering ved å TRYKKE HER

Tre berørte områder

Tre sentrumsprosjekter – der det allerede er gjort og gjøres mye forarbeid – blir berørt av dokumentet om overvannshåndtering:

  • Utvilingen av Rådhusplassen har vært planlagt og prosjektert lenge, og det er allerede gjennomført et forprosjekt (og fysisk klargjøring under bakken). Overvann som ledes over Rådhusplassen risikerer forringe drømmen om en bilfri festplass – og i verste fall kan parkering under bakken være en saga blott for Rådhusplassen.
  • Området S5 – omtalt som det aller viktigste – og særdeles retningsgivende – for videre utvikling av Jessheim:

Om dette området skriver Ullensaker kommune

“Felt S5 i Byplanen er et meget sentralt område i Jessheim på ca. 65 daa som skal totaltransformeres fra dagens villabebyggelse til sentrumsformål med høy grad av utnytting. Overordna rammer for utvikling av S5 fremgår bl.a. av Byplan, kommuneplanen og mobilitets- og byutviklingsstrategien for Jessheim. Utviklingen av felt S5 vil pågå i flere år og vil i stor grad prege hva slags by Jessheim kommer til å bli i framtiden. Dette gir en god mulighet for å utvikle sentrum med nye funksjoner og kvaliteter som skaper gode nabolag og trivelige byrom.”

LIGGER INNE: Området S5 har bakt inn overvannshåndtering i alle sine tre potensielle løsninger, og grunneierne fortviler over at Sweco sitt forslag okkuperer betydelige arealer flere steder i sentrum. 

– For massivt

“Kommunen har i samarbeid med de største grunneierne i området gjennomført et parallelloppdrag for å se på utviklingsmulighetene, der bekkeåpningen har vært en av føringene for arbeidet. For kommunen handler dette også om økt kvalitet, estetikk og biologisk mangfold i uterommene, i tillegg til overvannshåndtering.”

Det er jobbet fram tre forslag for området S5, og alle har åpen bekk med som en del av utviklingen i dette prosjektet. Grunneierne reagerer derfor på Sweco sitt forslag til en bred og åpen bekk i dette området. De er tydelig på at konsulentselskapets forslag vil legge beslag på for store arealer – ikke minst fordi det er tegnet inn og planlagt en større park i dette området.

Foreløpig på is

Grunneierne på S5 – Axer Eiendom, Stor-Oslo Eiendom, Fagerstad Utvikling og Billy Eiendom – har gitt Ullensaker kommune beskjed om at prosjekteringen av dette området stopper opp i påvente av den nye byplanen for Jessheim sentrum. Arbeidet med byplanen skal i gang til høsten, og grunneierne ønsker å forholde seg til fastere rammer i sitt videre arbeid for S5.

Formannskapet kommer innom S5 og situasjonen der i en egen sak i morgen, tirsdag.

Høyskole

  • Området S4 – med planlagt bibliotek, hotell, mathall, kinosenter, helsehus og potensiell lokasjon for høyskole eller universitet – risikerer også å bli berørt av overvannshåndteringen, hvis det politisk vedtas å gå for det konsulentselskapet Sweco foreslår.

Prosjektsjef Beata Filbrandt hos Harald Kværner Eiendom AS er tydelig på at dokumentet om flomveier ikke er godt nok forankret når det kommer til tverrfaglighet og planer og forprosjekter som allerede er gjennomført eller er i gang.

– Det er ikke tverrfaglig forankring, og dette er kun Sweco sitt syn på hvordan overvann best kan håndteres, sier Filbrandt.

Drar seg til

Utviklingen av Jessheim sentrum er nå kommet til et punkt der mange prosjekter skal kobles sammen for å danne en helhet.

Her inngår også stasjonsområdet og nye bussterminal.

Noe av utfordringen – som planen for framtidig overvann i Jessheim sentrum er et eksempel på – er for Ullensaker kommune å få bakt inn løsninger som må på plass både over og under bakken.

Det kinkige – noe de to sakene formannskapet skal behandle illustrerer – er bare at visjonen om få på plass flomveier kommer i konflikt med grep som allerede er tatt i sentrum (klargjøring for parkering under bakken på Rådhusplassen) og annet arbeid og planer for utvikling av områder i Jessheim sentrum i regi av private aktører.

Mye på spill

Det kan synes som om den aller største utfordringen er å få på plass et  helhetlig prosjekt for hele sentrumsområdet – der alt av utredninger og planer blir tatt inn, og der grunneiere også er involvert – for å komme fram til en løsning som er mulig å slutte seg til for alle parter.

Det står med andre ord mye som står på spill når de folkevalgte skal ta stilling til denne saken i formannskapet og i kommunestyret.

Prosjekter som allerede er kommet et stykke på vei kan potensielt stoppe opp, og framtidige grep i sentrum risikerer å bli lagt på is fordi det ikke lar seg gjennomføre med den planen for overvann som nå skal behandles.

Det er fort gjort å plumpe i denne saken.

Det blir et spennende møte i formannskapet i morgen.

Og i kommunestyret i mai.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.