Kontakt oss

Abonnenter

Om snøen som falt i fjor – og i år

Avatar

Publisert

Det ble i forrige kommunestyremøte stilt spørsmål om en del nye snødeponier rundt om i Ullensaker. Hvem følger opp eventuell villdeponering av snømasser, spør MDG-politiker Eirik Ballestad.

Spørsmålet ble stilt under programposten spørsmål og interpellasjoner, og Ballestad ønsket en redegjørelse for hvem som har ansvaret for snødeponier rundt om i sentrum og andre steder i kommunen.

UNDRES: MDG-politiker Eirik Ballestad lurer på om det er kontroll og oversikt over snødeponier – og hvem som håndterer dette – i Jessheim sentrum og Ullensaker. Bildet er tatt i en annen forbindelse, om en sak om overvannshåndtering. 

Villdeponering?

– Det har vært en lang vinter med mye hvit nedbør og som en konsekvens har det dukket opp noen, for meg, nye snødeponier rundt om i kommunen, sa Ballestad, som fortsatte med følgende:

– Jeg vet ikke om deponiene er lovlige eller hvem som evt følger dem opp, vi er planmyndighet, men jeg er usikker på om det er kommunen eller statsforvalter som skal følge opp evt villdeponering av forurenset snø.

VÅREN: Nå smelter snøen, og våren nærmer seg. Har Ullensaker kommune oversikt over snødeponier rundt om i Jessheim sentrum og Ullensaker, ble det spurt om i kommunestyret i forrige uke. 

To spørsmål

MDG-politikeren stilte følgende spørsmål:

1. Kan ordfører si om de nevnte deponiene, eller andre jeg ikke har oversikt over, er godkjente? Hvis ikke, hvordan følges de opp?

2. Det er for meg ikke viktig om det er kommunen eller en privat tilbyder som står som ansvarlig for et eller flere deponi, det som er viktige er å få til godkjente deponier, med kontroll på forurensning og avrenning. Kan ordfører ta initiativ til å etablere et prosjekt hvor man ser på etablering av godkjente deponier for snø forskjellige steder i kommunen?

DEPONI: Flere deponier etter snømåking er å finne flere steder i Jessheim sentrum, som her langs Trondheimsveien. 

Ordførers svar

Det settes inntil en time med spørsmål og interpellasjoner, og det var mange snakkesalige fra talerstolen i løpet av den timen. Derfor ble det bestemt av svar på spørsmål man ikke rakk å besvare skulle ettersendes skriftlig.

Dette er svaret fra ordfører Ståle Lien Hansen, som er den som besvarer spørsmål av denne kaliber under “spørretimen”:

“Snø som faller er i utgangspunktet ren. I mange tilfeller vil ikke snødeponier eller snødumping utgjøre et forurensingsproblem. Er snøen ren kan man dumpe den eller legge den i deponier uten at det er i strid med bestemmelsene i forurensningsloven. Lagring av snø på den samme eiendommen som den kommer fra er i utgangspunket lov uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven.”

Tillatelse

Videre svarer ordføreren:

“Kommuner eller private aktører som er ansvarlig for å brøyte snø må ha tillatelse til å håndtere snøen etter forurensningsloven dersom dette fører til nevneverdig skade eller ulempe for miljøet. Dette gjelder både snødeponi på land og ved dumping av snø i sjø eller vassdrag.”

Det er nødvendig å søke om tillatelse etter forurensningsloven til å deponere eller dumpe snø fra brøyting dersom alle tre kriteriene under gjelder:

  • Snøen kommer fra flere område
  • Snøen kommer fra steder hvor det er forventet at snøen kan være forurenset
  • Det aktuelle snødeponiet skal brukes til å deponere snø over flere år av for eksempel kommunen eller andre store aktører.
  • Grusing og salting, bruken av området og mengden trafikk vil ha betydning for om snøen er forurenset.
  • Snødeponier som tar imot snø fra byområder og sterkt trafikkerte veier skal derfor normalt ha en tillatelse. Ullensaker kommune benytter selv et godkjent snødeponi på den gamle vektplassen nord for Jessheim.

KOMMUNENS DEPONI: Ullensaker kommune oppbevarer snøen i et deponi på den gamle vekta nord for Jessheim. 

Svarene på spørsmålene fra MDG-politiker Ballestad er som følger fra ordfører Ståle Lien Hansen:

  1. Det er ikke avklart i forkant av dagens møte om slik tillatelse foreligger for de nevnte deponier, men ved behov kan administrasjonen sjekke opp.
  2. Administrasjonen kan gjerne ta et initiativ ovenfor de som kommunen har kontrakter med, samt tilsvarende ovenfor fylkeskommunen som har de største vei kontraktene i vårt område, for å sikre at de er bevisste på at godkjente deponier skal benyttes om snø skal lagres på deponier i Ullensaker.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.