Kontakt oss

Kommentar

16 søkere til ungdomsprosjekter

Avatar

Publisert

Barne- og familiedirektoratet har en pengepott der man kan søke om prosjektmidler til aktiviteter som hindrer utenforskap blant barn og unge. I Ullensaker har 16 aktører meldt sin interesse, og politikerne vedtar en prioritert rekkefølge for prosjektene tirsdag. 

Jessheim skolekorps er blant søkerne til et prosjekt som skal hindre utenforskap. Prosjektet til korpset er å “følge opp og beholde barn med fremmedspråklig bakgrunn/fra familier med lav inntekt i korpset. Fokus på økt voksentetthet og flere instruktører. Inkludere foreldre og søsken, og bidra til tett oppfølging av foreldre.”

Ullensaker kommune deltar i ordningen til direktoratet, og dette gjør at andre offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører i Ullensaker kan søke om dette tilskuddet. Og det er et kriterium at søknader som sendes inn av andre aktører enn kommunen selv skal rangeres av kommunen.

Mestring

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv samt demokratisk deltakelse.

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Hindre utenforskap

Målgruppen for tilskuddet er barn og unge til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

I Ullensaker er det noen kjente utfordringer knyttet til inkludering av barn og unge. Dette handler blant annet om en økende andel barn som vokser opp i lavinntektsfamilier og en økende andel innbyggere med innvandrerbakgrunn.

Lav deltakelse

Det er stor tilflytning til kommunen og mange nye innbyggere hvert år, og mange kan oppleve at det er vanskelig å finne informasjon om tilbud.

I tillegg er det relativt lav deltakelse i fritidsaktiviteter blant ungdom, og få gratis fritidstilbud til ungdom i dag.

Følgende vurderingspunkter ble benyttet ved gjennomgang av søknadene:

  • I hvilken grad tiltakene møter kjente utfordringer knyttet til inkludering av barn og unge i kommunen.
  • Om tiltakene er interessante for barn og ungdom.
  • Om tiltakene møter et behov i form av at det ikke finnes fra før, eller at det er et tiltak som trenger en styrking.
  • Om tiltakene møter en bred målgruppe og når ut til mange barn og unge.
  • Prosjektets grad av lokal tilknytning til kommunen.

Disse har søkt

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.