Kontakt oss

Abonnenter

Omstridt område får blokker likevel?

Avatar

Publisert

Et område bestående av 25 eneboliger i Flataveien fikk desidert flest innspill da byplanen var ute til høring. Nå kan disse boligene likevel bli fjernet til fordel for blokker. 

Planlagte Gartnerløkka og området Vestbyen og Kløvertunet ligger på hver sin side av de nevnte 25 eneboligene, og mange av disse boligene – om ikke alle – er kjøpt opp med tanke på å utvikle de 25 målene til blokker på inntil seks etasjer.

Omdefinere bruk?

Denne flekken på 25 mål er ikke avsatt til framtidig fortetting, men det er grunn til å tro at flertallet i formannskapet kommer til å vedta at eneboligene får vike for boligblokker – blant annet med argumentasjon om at eneboligene blir bygget inne når prosjekter rundt realiseres.

I saksdokumentene leser vi følgende:

“Det planlegges en utvikling primært med boligbebyggelse inntil 6 etasjer med felles ute- og lekearealer. Det ønskes i hovedsak en stor andel små leiligheter. Det oppgis ikke hvor mange leiligheter det planlegges for, men det er vist ulike forslag med 13-18 blokker på inntil 6 etasjer. Planområdet er ikke avsatt til transformasjonsområde for framtidig fortetting i gjeldende Byplan eller nytt forslag til Byplan, men mange av grunneierne har sendt inn innspill til høringen av ny Byplan om at dette området bør inkluderes som nytt boligområde i Byplanen.”

Solid boligreserve

Administrasjonen skriver:

“Jessheim har en betydelig boligreserve på 15.000 til 20.000 boenheter. Omkring 8.000 av disse er ferdig regulert. Totalt gir dette nok boliger for de neste 20-30 årene. Kommunedirektøren anbefaler en tilbakeholdende tilnærming til flere nye transformasjonsområder i og nær sentrum. Grunnen til dette er at flere av eksisterende boligområder som foreslås transformert er velfungerende og kan fortsette slik også innenfor planperioden. Jo flere nye områder som blir satt av til transformasjon, jo flere boområder forfaller midlertidig og skaper dårlig bomiljø. Det er allerede en stor nok boligreserve og byen trenger arealer til andre formål enn boliger, mest prekært tjenesteformål.”

Mulig løsning

Administrasjonen skisserer muligheter for å gjøre om bruken av området, og da er en mulighet å bake dette inn i den kommende behandlingen av ny byplan:

“Dersom Formannskapet ønsker at dette området skal fortettes, så bør det heller tas med og utredes som en del av et nytt planforslag ved neste behandling av Byplanen som da krever nytt offentlig ettersyn. Dette kan gi kommunen mulighet til å veie dette opp mot Gystadmarka Nord og Nordbymoen Nord/Nordby Park, som Statsforvalteren har innsigelse til. Slike helhetlige vurderinger kan gjøres dersom det ønskes et nytt planforslag for Byplanen som skal sendes ut på ny høring. Vedtaket kan da lyde: “Planområdet tas inn og utredes som nytt transformasjonsområde ved en ny 1.gangsbehandling av Byplanen. Detaljreguleringsarbeidet kan starte etter nytt offentlig ettersyn av Byplanen.”

Områder forfaller

Leste du denne?

Mangler verktøy mot forfall

En grunn til at administrasjonen – og også det forrige politiske regimet – er restriktive til å bake inn for mange områder til utbygging, er faren for at disse områdene forfaller i påvente av utbygging. Dette har vært – og er – et problem og tidvis hett tema i politikken og blant innbyggere som bor i disse områdene.

Les gjerne denne:

De døde punktene i byen vår

“Grunnen til dette er at flere av eksisterende boligområder som foreslås transformert er velfungerende og kan fortsette slik også innenfor planperioden. Jo flere nye områder som blir satt av til transformasjon, jo flere boområder forfaller midlertidig og skaper dårlig bomiljø. Det er allerede en stor nok boligreserve og byen trenger arealer til andre formål enn boliger, mest prekært tjenesteformål.”

Kommunedirektøren er tydelig og klar i sin anbefaling i saken:

“Dersom det gis klarsignal for regulering, vil dette være i motsetning til det vedtaket Kommunestyret gjorde ved vedtak om offentlig ettersyn den 20.juni 2023. Det kan få konsekvenser for fremdriften til Byplanen, eller det vil være en stor reguleringsrisiko da reguleringsplanen ikke vil være i tråd med overordnet plan. Dette er ikke en ønskelig planleggingsform, og anbefales ikke. Kommunedirektøren anbefaler ikke planoppstart for del av Flatavegen.”

Det kan ligge an til en interessant diskusjon når formannskapet behandler denne saken i dag, tirsdag.

Politiske signaler tyder på at kommunedirektøren trolig ikke blir hørt.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.