Connect with us

Byutvikling

17 punkter regulererer bruk av el-sparkesykler

Avatar

Published

on

Firmaet som har innført elektriske sparkesykler på Jessheim har en smørbrødliste på 17 punkter å forholde seg til. Politikerne skal trolig diskutere temaet når de samles i slutten av august.

Det var før sommerferien at firmaet Zvipp var i kontakt med Ullensaker kommune for å informere om at de kom til å innføre elektriske sparkesykler i Jessheim sentrum på et tidspunkt. Og firmaet var interessert i tett dialog med både kommunen og sentrale aktører i sentrum av byen vår.

34 elektriske sparkesykler ble plassert ut på forskjellige punkter i sentrum for en snau uke siden, og debatten har pågått på sosiale medier siden den dagen.

https://jessheimpuls.no/jp/2020/08/15/na-er-sparkesyklene-kommet-til-jessheim/

Smørbrødliste

Elektriske sparkesykler er – og har vært – et hett tema i mange norske byer; kan en kommune nekte firmaer å etablere ordningen, eller er det fritt fram for aktører å etablere seg.

I Ullensaker kommune finnes det foreløpig ikke regler eller formelle retningslinjer som kan brukes til å regulere eller nekte aktører å komme til byen, men det er jobbet ut en punktliste som Zvipp anbefales å forholde seg til – noe firmaet også har intensjon om å gjøre.

– Det er sendt ut et notat til politikerne i Ullensaker denne uka, sier Maria Rasmussen hos plan og næring i Ullensaker kommune.

Rasmussen opplyser at anbefalingene er hentet fra Drammen kommune, som formidler at de der har gode erfaringer med Zvipp sitt inntog.

Ikke nattbruk

Kort fortalt er lagt opp til at de elektriske sparkesyklene kun kan brukes mellom 06.00 og 23.00, og i appen er det også indikert hvor syklene kan brukes og ikke brukes i Jessheim by.

Her er anbefalingene:

 1. Kommunen forventer at nødvendige tillatelser er innhentet før innføringen. Dersom utplassering av elsparkesyklene beslaglegger arealer på kommunal/ privat grunn må sonene som beslaglegges avklares og avtales med de aktuelle aktørene på forhånd. Kommunen anbefaler i tillegg at Zvipp AS har god dialog med politiet, privat næringsliv samt aktører som Bane NOR, Ruter, Statens vegvesen og andre.
 1. Det forventes en gradvis innføring og at det i starten maks innføres 30- 40 elsparkesykler, slik Zvipp AS informerte kommunen om på telefon. Høyere antall må avtales og avklares på forhånd.
 1. Utleier forplikter seg til jevnlige dialogmøter med Ullensaker kommune. Zvipp AS må ha dialog med kommunen før, under og etter innføringen av pilotprosjektet. Det avtales månedlige møter.
 1. Elsparkesyklene skal være utstyrt etter kravene i Forskrift om krav til sykkel, kapittel 3 (§ 7, 8, 9 og 10) (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-02-19-119?q=sykkel).
 1. Elsparkesyklenes tekniske tilstand skal sjekkes i forbindelse med innhenting og lading. Defekte elsparkesykler skal ikke plasseres ut.
 2. Utleier skal følge trafikkreglene i forbindelse med drift av elsparkesykkel-utleien. For eksempel skal driftsbiler ikke stanse i sykkelfelt eller på fortau, eller kjøre på gangvei eller sykkelvei.
 1. Elsparkesyklene skal ikke plasseres ut når det er snø og/eller is på veier, gater, sykkelveier, gang-/sykkelveier eller fortau.
 1. Utleier skal gi informasjon til sine kunder om trafikkregler og hvordan elsparkesyklene brukes på en trygg og trafikksikker måte.
 2. Zvipp AS som utleier skal aktivt følge opp sine elsparkesykler. Dette innebærer å fjerne defekte sykler, rydde sykler som er til hinder for øvrig ferdsel og fjerne sykler som er forlatt på steder der det er definert at elsparkesyklene ikke skal parkeres.
 1. Utleier skal gi gode instrukser til brukerne om hvordan elsparkesyklene skal parkeres. Generelt skal syklene parkeres forsvarlig ved sykkelstativ eller slik at de ikke er til hinder eller ulempe for gående, syklende og kjørende.

Definerte soner

Elsparkesyklene skal være utstyrt med «geofencing» som gir mulighet for å definere soner der elsparkesyklene ikke kan parkeres. Elsparkesykler skal ikke parkeres i beplantede bed, i parker eller i friområder. I tillegg bestemmer kommunen utvalgte soner der det ikke er lov å parkere. Dette skal overholdes.

Etter erfaringer med parkering fra større byer (bla. Oslo, Bergen..) ser Ullensaker kommune på «tillatte parkeringssoner» som mest hensiktsmessig.

Ettersom dette er et pilotprosjekt er kommunen villig til å se hvordan parkeringen fungerer med soner for «ikke tillatt parkering», med forbehold om eventuelle innstramminger dersom parkeringen skulle medbringe stor ulempe for samfunnets interesser bla. alminnelig ferdsel og fremkommelighet for mennesker med barnevogn eller med nedsatt funksjonsevne.

 

 1. På fortau skal det være minst 2,0 m ferdselsareal forbi parkert elsparkesykkel dersom det er mulig. Ved smalere fortau må skjønn utøves, men parkerte sparkesykler skal ikke være til hinder for alminnelig ferdsel.
 1. Kommunen kan i løpet av sesongen definere nye soner der det er forbudt å parkere elsparkesyklene. Operatørene forplikter seg til å gjennomføre slike begrensninger innen en uke fra kommunen har varslet om nye begrensninger. Tilsvarende kan kommunen fjerne begrensninger underveis i sesongen.
 1. Elsparkesyklene kan utplasseres i tidsrommet kl. 06:00 –23:00 alle dager. Dersom antall sykler øker fra 40stk, eller hensatte sparkesykler utgjør fare/ ulempe i bybildet, skal alle elsparkesykler ryddes på plass om natten.

Rydde

 1. Ved opphør av tjenesten skal utleier rydde alle elsparkesykler og eventuelt annet løsøre, og sørge for at disse behandles forsvarlig. Farlig avfall som batterier, elektriske komponenter, olje etc. skal behandles som spesialavfall. Ullensaker kommune har ikke ansvar for håndtering av avfall, og vil fakturere utleieren dersom opprydding i kommunens regi likevel blir påkrevet.
 1. Kommunen oppfordrer til at utleien av elsparkesykler gjøres på en så miljøvennlig måte som mulig. Elsparkesyklene som leies ut må ha god kvalitet og vedlikeholdes jevnlig, slik at levetiden blir så lang som mulig. Videre bør innhenting og utplassering av elsparkesykler gjøres så effektivt og miljøvennlig som mulig. Nullutslippskjøretøy bør benyttes i så stor grad som mulig.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.