Connect with us

Abonnenter

Applauderte vedtak om skoletomt

Avatar

Published

on

Kommunestyret applauderte seg selv etter et enstemmig vedtak om tomtealternativer for ny skole sentralt på Jessheim. Ros ble også gitt om prosessen mot vedtak.

Hovedbildet i denne teksten er fra oktober 2023 – da dagens kommunestyre møttes for første gang – og det får være en god illustrasjon på hvordan tonen og stemningen var underveis, og etter, debatten der alternativer til ny skoletomt var oppe til behandling. Det var både applaus, latter og på grensen til klemming.

Samtaler

Samtaler og dialog på tvers av de politiske blokkene i forkant av kommunestyremøtet tirsdag, gjorde at det ble lagt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet, Hyre, Kristelig folkeparti, Arbeiderpartiet, Venstre, Miljøpartiet de grønne og Rødt:

 1. Tomtealternativ T1 (inkludert alternativ 7) og T10 (Gystadmarka nord) legges til grunn for mulig ny ungdomsskole på Jessheim, og det igangsettes planavklaring av begge tomtealternativene.
 2. Parallelt utarbeides mulighetsstudie for begge tomtealternativene.
  a. Mulighetsstudie for tomtealternativ 1 legger til rette for etablering av ny ungdomsskole nord for Skogmo skole, og inkluderer sambruk av tomtealternativ 7
  for en helhetlig utvikling av området, sånn at man sikrer nok areal til flerbrukshall tilrettelagt for idrett og kultur, og gode utearealer til begge skolene.
  b. Mulighetsstudie for tomtealternativ T10 (Gystadmarka nord) bes legge til rette for etablering av barnehage, barneskole og ungdomsskole i samme område,
  og må samtidig sikre arealer til flerbrukshall, tilrettelagt for idrett og kultur, fotballbaner og andre idrettsaktiviteter.
  c. Det forutsettes at planene sikrer tilstrekkelig trafikkflyt, trafikksikkerhet og parkering.
 3. 3. Hvis man ikke oppnår enighet med grunneiere i foreslåtte alternativ, kommer administrasjonen tilbake til formannskap og kommunestyre for videre avklaringer om tomt.

– Mye og lenge

– Det har vært jobbet mye og lenge med denne saken, og det ligger en stor investering i enden av dette, sa ordfører Ståle Lien Hansen fra talerstolen.

– Jeg tar signaler om at det tidvis ikke har vært dialog på tvers, men det har det altså vært i denne saken, la ordføreren til.

Han begrunnet det at en tomt nord på Gystadmarka tas med i en utredning fordi det med tiden vil bli behov for en skole også der oppe.

– Takk for god dialog – som vi har etterlyst – og dette er blitt et bra resultat, sa Arbeiderpartiets Lars Fjærli Hjetland, som understreket at hans parti foreslo dette tilbake i november 2023.

– Men vi mener det er klokt å hekte på en tomt på Gystadmarka, nettopp fordi behovet vil melde seg der om en 10 til 15 år, sa Hjetland.

Fladbyseter

Senterpartiet kom med et eget forslag. De foreslo alternativ 9, mens flertallet gikk for alternativ 1 og 7.

– Beliggenheten er bedre med tanke på det som skal bygges på Jessheim sør-øst og Borgen, argumenterte Sps Lars Halvor Stokstad Oserud, som fikk med seg tre slengere fra Høyre da det ble stemt over forslaget.

– Hva med framdriften når det skal utredes to alternativer, spurte Sv-representant Gro Holt?

– Framdriften påvirkes ikke av det, var ordfører Lien Hansen tydelig på.

Venstre uttrykte begeistring over det som sto skrevet om kultur- og idrettsarenaer i forslaget som ble vedtatt.

Demokrati på sitt beste

Et annet poeng i denne saken – som Arbeiderpartiets Fjærli Hjetland understreket – er at den er et uttrykk for lokaldemokratiet på sitt beste.

– Ja, dette viser lokaldemokratiet fra sin beste side, det er samtaler der alle gir og tar for å finne den beste løsningen. Dette gir inspirasjon for framtiden, sa Ap-representanten.

Og hele debatten kulminerte med spontan applaus fra kommunestyret da vedtak ble fattet.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.