Kontakt oss

Abonnenter

Mindre i minus enn antatt

Avatar

Publisert

Ullensaker kommune forventet et negativt resultat på nærmere 100 millioner kroner for 2023. Nå viser det endelige resultatet 16 millioner kroner i minus. Kommunen kan likevel putte 3,5 millioner kroner på sparegrisen.

Ullensaker kommune beskriver 2023 som  “et år preget av høye utgifter til energi, vikarer, kjøp av varer og tjenester. Kommunen måtte justere budsjettene gjennom året for å håndtere kostnadsøkningene som særlig traff helsetjenestene i kommunen.”

Statlige kroner

De totale skatteinntektene for kommunen ble 7,7 millioner kroner lavere enn budsjettert. Av dette ble skatt på inntekt og formue 5,8 millioner kroner lavere enn anslått, mens eiendomsskatten ble 1,9 millioner kroner lavere enn budsjettert. Årets skatteinngang er i så måte atypisk mot de siste års resultat.

Skatteinntektene for landet ble bedre enn forventet. Det ga kommunen økt inntektsutjevning fra staten. Rammetilskuddet som mottas fra staten er dermed i overkant av 25 millioner kroner høyere enn budsjettert.

Penger til fond

Resultatet viser et negativt netto driftsresultat på cirka 16 millioner kroner. Dette tilsvarer – 0,4 prosent av driftsinntektene.

Kommunen kan på tross av dette avsette i overkant av 3,5 millioner kroner til disposisjonsfond, som i dag er på 517 millioner kroner.

Disposisjonsfondet tilsvarer dermed 12,8 % av inntektene og det kommunale målet om 10 % på disposisjonsfond er oppnådd med stor margin i 2023.

Disposisjonsfond er kommunens midler som er avsatt for å håndtere uforutsette utgifter.

Strømbuffer

Selv om driftsutgiftene er betydelig mindre enn det reviderte budsjett, blir resultatet negativt. Og dette henger sammen med at det i 2023 ble budsjettert med tilnærmet 72 millioner mer til energikostnader utover forventet fremtidig normalnivå.

Det opprinnelige budsjett for 2023 hadde et forventet negativt resultat nærmere 100 millioner kroner. Nå viser det endelige resultatet -16 millioner kroner.

Avviket på formannskapets område skyldes i hovedsak at det gjenstår 40 millioner kroner i ubrukte midler avsatt til høye energikostnader, besparelse på pensjon med 20 millioner kroner og engangsoppgjør for salg av Ullensakers andel av vannrenseanlegget Univann til Nannestad kommune.

Dette ble inntektsført med i overkant av 6 millioner kroner.

Administrasjonen vil nå analysere tallene nærmere og presentere et mer detaljert bilde av økonomien til Ullensaker kommune.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.