Kontakt oss

Abonnenter

Steg for steg mot ny byplan

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Små steg mot ny byplan for Jessheim blir tatt hele tiden. I dag skal formannskapet diskutere premissene for det som skal bli gjeldende byplan fra sommeren 2023.

Det er det såkalte planprogrammet – som er lovfestet at må jobbes fram – for den kommende byplanen som lander på formannskapets bord tirsdag ettermiddag.

Et planprogram defineres slik i Store Norske Leksikon:

“Krav om planprogram er en del av plan- og bygningslovens system for konsekvensutredning av kommende utbyggingstiltak. Grunntanken er at oversikt og vurdering av alternativer i forkant, vil sikre at uheldige samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser av nye tiltak…”

For grundig?

Planprogrammet skal altså dokumentere hvor grundig – eller ikke grundig – det har vært jobbet med alle aspekter inn mot det som skal bli det tyngste styringsverktøyet i framtidig utvikling av byen Jessheim. Det står med andre ord mye på spill.

Den forrige byplanen så dagens lys i 2014, og det har i mange år vært argumentert for at den er utdatert. Det er blant annet flere politiske vedtak de siste årene som har gått på tvers av den byplanen som gjelder, og det skal bli spennende å se om den kommende byplanen blir tydelig og sterk nok til at den blir fulgt.

Fokuspunkter

Hva er det så planprogram og utkast til ny byplan tar opp i seg som de viktigste momentene noen måneder før den skal bankes og vedtas som “grunnstein” i politiske vedtak og kommunale strategier?

Dette er noen av punktene:

 • Tankegangen om «folkehelse i alt vi gjør»
 • Bærekraftig utvikling for å møte miljø- og klimautfordringer skal ligge til grunn for arbeidet med ny byplan
 • Sikring av barn og unges interesser gjennom tilrettelegging for et trygt oppvekstmiljø med rom for sosial og fysisk utfolding er også viktig
 • I tillegg til å styrke dagens tilbud innen handel, service og kultur, skal arbeidet dreie seg om stedets identitet, sentrumsutvikling og gode og varierte nabolag
 • Tydeliggjøring av kvalitet i bygde omgivelser, byrom og møteplasser, og sikring av nødvendige arealer for sosial infrastruktur, blir viktig
 • Grønn mobilitet som fremmer byliv, og utvikling av stasjonsområdet til et fremtidsrettet kollektivknutepunkt, vil også være sentrale tema

Festtale?

Og videre:

Målsettinger og prinsipper for helhetlig byutvikling er også et viktig underlag for arbeidet med ny byplan. De representerer et sett med felles verdier, mål og strategier som kommunen ønsker at alle som driver med planlegging og utvikling av Jessheim samles om. Målsettingene fastslår at utvikling på Jessheim skal bidra til:

 • En samlende identitet gjennom omdømmebygging, visuell identitet, landemerker og identitetsmarkører, og bedre lesbarhet i byen;
 • Et bymessig sentrum gjennom prioritering av sentrumsutvikling, utforming fra veg til gate, og fortetting og transformasjon langs bygatene;
 • Bærekraftig boligutvikling gjennom nabolagskvaliteter, bygging av nabolagsidentitet, styrke tilhørighet og trygghet;
 • Kontakt med naturen gjennom å koble sammen etablerte offentlige rom, tilrettelegge for myke trafikanter, gjøre om grønne flater fra overskudd til opphold, berike biologisk mangfold, bidra til naturlig overvannshåndtering og redusere av grå flater;
 • Etablering av kunnskapsnæringer/-institusjoner gjennom aktiv tilrettelegging for et bredt spekter av arbeidsplasser, etablering av kunnskapsmiljøer og flere kunnskapsbaserte næringer, og synliggjøre næringslivet i bybildet;
 • Et bredere kulturtilbud gjennom satsing på offentlige og private institusjoner, åpne kulturtilbud, styrke kulturnettverk, tilrettelegge for gatekultur og byliv og kunst i det offentlige rom.

Gode intensjoner

Intensjonene i byplanen er åpenbart gode, men det skal bli interessant å se om dette blir valgkamp-mat i denne kommende valgkampen her i Ullensaker.

Det vil de kommende månedene vise.

Men diskusjon kan vi få allerede i formannskapet i dag, tirsdag.

Planprogrammet på 27 sider kan du skumme ved å TRYKKE HER. 

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.