Kontakt oss

Abonnenter

Utbedrer Gamle Trondheimsveien

Avatar

Publisert

Gamle Trondheimsveien er oppført som en av strekningene med behov for trafikksikkerhetstiltak i Ullensaker kommunes trafikksikkerhetsplan (2020). Nå kommer tiltak for å gjøre det mer levelig å ferdes langs veien.

Ullensaker kommune har gjennomført en forenklet konseptvalgutredning (KVU) for å få oversikt over omfanget av behovet og mulige tiltak.

Utredningen konkluderer med anbefalte tiltak både på kort og på lang sikt.

I dag fungerer Gamle Trondheimsveg primært som en atkomstveg til boliger og et hagesenter med tilhørende planteskole. Utover dette er det en viktig skoleveg for både Døli og Allergot skole.

Særlig utfordring

Vegstrekningen er ca. 1,2 kilometer lang og det er gjennomkjøring fra Trondheimsvegen både i nord og i sør. Nord i Gamle Trondheimsveg går Laachebrua over jernbanen. Brua er trukket frem som en særskilt trafikksikkerhetsutfordring.

Vegbredden i Gamle Trondheimsveg varierer fra 4 til 6 meter, og de fleste steder kan to personbiler passere hverandre. Lastebiler må bruke vegskulder ved passering. Det er ikke vegmerking og lite skiltbruk.

Det har ikke vært registrert alvorlige ulykker på strekningen, men på grunn av dårlige siktforhold og det manglende skillet mellom harde og myke trafikanter, opplever gående og syklende bruken av vegen som utrygg.

Anbefaling bru

Som midlertidig løsning over brua skal gangarealet skilles fysisk fra kjørebanen. Resterende bredde tillater ikke møtende trafikk. Den motoriserte trafikken skal derfor lysreguleres.

I forbindelse med bygging av omkjøringsvegen og periodevis stenging av veger i Langelandsområdet har denne løsningen blitt brukt tidligere og har fungert tilfredsstillende.

Mange myke trafikanter ønsket at denne løsningen skulle videreføres.

Langsiktig løsning

På lengre sikt anbefales det å bygge en ny gangbru parallelt med og på vestsiden av dagens
bru. Siden en fremtidig permanent løsning for Gamle Trondheimsveg vil kunne ta forholdsvis lang tid å etablere (behov for regulering, grunnerverv og finansiering), anbefales det å gjennomføre enkle trafikksikkerhetstiltak på kort sikt.

Disse omfatter nedsatt fartsgrense, siktrydding i kryss, oppgradering av veglys og etablering av flere fartshumper. (Alternativ veg1 i KVU)

Søkt penger

For gjennomføring av strakstiltakene har Ullensaker kommune søkt om tilskuddsmidler hos Akershus fylkeskommune (400 000 kr) og Samferdselsdepartementet (500 000 kr). Svar på søknadene forventes i løpet av mars. Resterende beløp skal dekkes av trafikksikkerhetsporteføljen. For videre utredning/prosjektering og eventuell gjennomføring av langsiktige tiltak må det bevilges friske midler.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.