Kontakt oss

Abonnenter

Begynner arbeidet med nye gravplasser

Avatar

Publisert

Det er et snarlig behov for å øke antall ledige graver i Ullensaker. Hvis ikke så vil det være tomt for gravplasser ved Hovin og Ullensaker kirker i 2027. 

“Befolkningsframskrivinger viser at det er mest kritisk for graver ved Hovin gravplass, men at det også om kort tid (ca 2027) heller ikke vil være noen ledige kiste- eller urnegraver ved Ullensaker gravplass. Det er derfor viktig at det prioriteres å utvide eksisterende gravplasser for å sikre ledige kistegraver ved alle gravplassene.”

Så står skrevet i den politiske saken om status og planer for videre arbeid med gravplasser i vår kommune.

Egil Nyhus og Jessheim-stripa har tatt for seg tematikken tidligere.

Når snart grensen

Ifølge gravplasslovens så har kommunen et krav om til enhver tid ha ledige graver for minst tre prosent av kommunens befolkning.

Grensen nærmer seg raskt og det er behov for økning i kapasitet innen kort tid. Figuren under viser oransje stiplet linje for lovkrav på gravreserve og blå søyler for beregning av ledige graver på kommunenivå. En befolkningsøkning og begynnende eldrebølge gjør at kommunen har behov for stadig flere graver.

Hovin kirke

Innbyggerne i Jessheim og Hovin sokner til Hovin gravplass, og for mange er dette den naturlige gravplassen for gravferd.  Gravplassen har i dag meget liten gravreserve og ligger på et område med utfordrende jordsmonnsforhold. Det er kvikkleire i området.

Det er utført utvidede og grundige grunnundersøkelser på Hovin som viser at utvidelse av eksisterende gravplass er mulig.

Skisser så langt viser omtrent 800 nye kistegraver, 200 urnegraver og 700 urner til sammen i navnet og unavnet minnelund.

Det legges opp til realisering av prosjektet med byggestart siste halvår 2024.

Ullensaker kirke

For å øke kapasiteten på Ullensaker, vurderes det minnelunder for urner innenfor gjeldende eiendomsgrense på eksisterende gravplass.

Det finnes områder som med mindre tiltak kan bli til gode steder for minnelunder.

Det planlegges med mulighet for både anonym og navnet minnelund på Ullensaker med plass til i størrelsesorden opp mot 700 urner. Oppstart av disse minnelundene planlegges også i løpet av 2024.

Langt løp

Utvidelsene som planlegges i 2024 vil gi kommunen økt kapasitet for ledige kiste- og urnegraver fram mot 2032.

Befolkningsprognosene viser at det er behov for minst 8.500 nye graver fram mot 2050. Dette vil medføre behov for store arealer og investeringer for kommunen. Det er derfor behov for en helhetlig og langsiktig plan for kommunens gravplasser og gravreserve. En gravplassbehovsplan bør vise dagens situasjon og med vurdering av fremtidens behov.

Det jobbes videre med utvidelse av Hovin gravplass, minnelunder på Ullensaker og gravplassbehovsplan. Behovet for ny gravplass i kommunen vil sannsynligvis fortsatt være til stede. Det er få kistegravplasser tilgjengelig på Ullensaker gravplass, og en ytterligere utvidelse av Ullensaker vil synliggjøres som en del av gravplassbehovsplanen. Gravplassene Furuset og Mogreina har nok kapasitet p.t., men vil også inngå i gravplassbehovsplanen.

Dette kommer det til å jobbes mer med i tiden og årene som kommer.

For at behovet er økende, det er hevet over enhver tvil.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.