Kontakt oss

Abonnenter

Utbedres noe i løpet av året

Avatar

Publisert

Penger fra fylket muliggjør visse utbedringer langs Gamle Trondheimsvegen, men å fysisk skille myke trafikanter og bilister utgår. Det samme gjelder for lysregulering.

Dette kom fram under en interpellasjon i forrige kommunestyremøte. Arbeiderpartiets Silje Rygland (bildet) stilte følgende grunngitte spørsmål:

“I saksdokumentene lagt frem for kommunestyret 19. mars fremkommer det at det er søkt tilskuddsmidler hos både Akershus fylkeskommune (400 000 kroner) og Samferdselsdepartementet (500 000 kroner) til gjennomføring av strakstiltak. Svar på søknader var ventet i mars 2024. Kan ordfører bekrefte at Ullensaker kommune har mottatt svar og eventuelt tilskudd? Vil kommunen benytte midlene til å gjennomføre forprosjektet innenfor rammen av trafikksikkerhetsporteføljen, og dermed også sikre et fysisk skille mellom myke trafikanter og biler samt lysregulering?”

IKKE TATT GREP:  Det blir ikke fysisk skille mellom myke trafikanter og bilister ved denne brua. Det blir heller ikke lysregulering. 

Gjennomfører noe

Ordfører Ståle Lien Hansen – som er den som svarer ut grunngitte spørsmål stilt i kommunestyret – hadde følgende å si om denne saken:

“Ullensaker kommune har mottatt tilsagn om tilskudd fra Akershus fylkeskommune på 400 000 kroner. Det er ikke mottatt svar på søknaden til Samferdselsdepartementet.” 

Og videre:

“Det forutsettes at midlene brukes inneværende år og i henhold til innsendt prosjektbeskrivelse. Det vil si siktrydding, bedre belysning, fartsdumper samt tilpasning av dagens fartsdumper til ønsket fartsgrense. ”

Ståle Lien Hansen kunne videre formidle at kommunestyret vedtok at det ikke skulle foretas videre prosjektering. Fysisk skille mellom myke trafikanter og biler, samt lysregulering ble tatt ut av lista over tiltakene som skulle gjennomføres.

– Med bakgrunn i dette vil det ikke bli prosjektert videre, og tiltakene på brua over jernbanen vil ikke bli gjennomført, uavhengig av prosjektmidler, opplyste ordfører.

Særlig utfordring

Vegstrekningen er ca. 1,2 kilometer lang og det er gjennomkjøring fra Trondheimsvegen både i nord og i sør. Nord i Gamle Trondheimsveg går Laachebrua over jernbanen. Brua er trukket frem som en særskilt trafikksikkerhetsutfordring.

Vegbredden i Gamle Trondheimsveg varierer fra 4 til 6 meter, og de fleste steder kan to personbiler passere hverandre. Lastebiler må bruke vegskulder ved passering. Det er ikke vegmerking og lite skiltbruk.

Det har ikke vært registrert alvorlige ulykker på strekningen, men på grunn av dårlige siktforhold og det manglende skillet mellom harde og myke trafikanter, opplever gående og syklende bruken av vegen som utrygg.

Men grep som blir gjort er altså siktrydding, bedre belysning, fartsdumper samt tilpasning av dagens fartsdumper til ønsket fartsgrense.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.