Connect with us

Kommentar

En dreining fra bygninger til innbyggere

Avatar

Published

on

BAKGRUNN

Kommuneplanen for de neste 10 årene kommer med forslag til ny visjon og en dreining mot de menneskelige aspektene ved by- og stedsutvikling.

Først: hva er en kommuneplan, og hvorfor er den et viktig dokument?

Kommuneplanen er kongen og dronningen (forenklet sagt) i en kommunes planverk; kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet som skal:

 • Gi rammer for planer, tiltak og for bruk av vern av arealer i kommunen
 • Kommuneplanen skal brukes som en oversikt og styringsverktøy for hvordan det skal jobbes med hva
 • Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver
 • Kommuneplanen sier noe om bruk og vern av arealer i kommunen
 • En kommuneplan skal inneholde en samfunnsdel, en handlingsdel og en arealdel
 • Formålet med kommuneplanen er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere

Neste 10 år

Formannskapet og kommunestyret får forslag til ny kommuneplan på sitt bord i dag. Administrasjonen i kommunen, det politiske miljøet i kommunen samt grunneiere, berørte parter og regionale myndigheter har vært en del av det arbeidet som nå ligger på bordet som et forslag til nytt veikart, kompass.

Det er også en uttalt ambisjon at planen skal være tydelig i ordvalg, slik at det blant annet blir mindre rom for misforståelser, tolkning av definisjoner.

Det er også en ambisjon at den nye kommuneplanen prioriterer de menneskelige verdiene i det lokalsamfunnet mer enn bygningsmassen som omgir menneskene.

Der vi i dag diskuterer mest bygninger, så er det en ambisjon at kommuneplanen endrer fokus til byliv, byrom og så bygninger.

Eller sagt på en annen måte:

 • Den kommende kommuneplanen søker å være enda tydeligere som rammeverk for å finne ut hvem som skal leve i Ullensaker og Jessheim by, hvordan de skal leve i Ullensaker og Jessheim by og hva de skal leve av i Ullensaker og Jessheim by.
 • På denne måten blir samfunnsdelen av kommuneplanen viktigere enn noen gang.
 • I arealdelen – den som sier noe om hvor det skal bygges når – så er det ikke lagt opp til nye arealer til bolig eller næringsformål, ut over det som allerede er inne i nåværende kommuneplan.

Ny visjon

Hva sier så den kommende kommuneplanen om veien – og veivalgene – de neste 10 årene?

 • Forslag til en ny visjon for kommunen er: Ullensaker – mulighetslandet

Forslag til ny visjon tar opp i seg dreiningen fra bygninger til folk som bor her. Mulighetslandet skal erstatte den gamle visjonen (vekstkommunen – tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig!) som peker utover og som sier lite om det som skjer i kommunen.

“Mulighetslandet favner bredt i innhold både for kommunen og dens innbyggere, både nåværende og framtidige.” heter det i saksframlegget.

Tre satsingsområder

Den nye versjonen av kommuneplanen legger opp til tre satsingsområder. Kort forklart i telegramversjon handler det om:

 • Tjenesteinnovasjon:

Hvordan vi sammen skaper et et bærekraftig lokalsamfunn gjennom varme menneskemater og smart bruk av teknologi.

 • By- og tettstedsutvikling:

Ullensaker skal være et godt sted å bo og leve. Kommunen skal utvikles med kvaliteter som er attraktive for nåtidens og framtidens innbyggere. Kvalitet og attraktivitet skal prioriteres.

 • Næringsutvikling:

Ullensaker skal ha et konkurransedyktig næringsliv og et mer variert arbeidsmarked. Det er behov for flere kompetansekrevende arbeidsplasser slik at også høyt utdannede ullsokninger skal finne arbeid innenfor kommunens grenser i framtiden.

Vedtak etter valget

Hvis kommuneplanen får flertall i kommunestyret, så blir den lagt ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. Men med ferie og et lokalvalg på trappene, så foreslår rådmannen at høring og vedtak blir etter kommunevalget.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.