Connect with us

Abonnenter

Endelig fotavtrykk for skoler

Avatar

Published

on

Lang debatt om framtidens skolestruktur endte med et vedtak for framtidig løp for skolekapasitet for området Jessheim. Men uenigheten råder fortsatt.

Løpet for framtidig skolestruktur i område Jessheim har vært gjenstand for lang debatt mellom de politiske blokkene siden det ble kjent at den tverrpolitisk vedtatte planen ikke skulle følges likevel.

– Ikke helhet

– Jeg klarer ikke lenger å se helheten, og jeg er ikke trygg på at vi sikrer plasser til elever de neste fem-seks årene, sa Arbeiderpartiets Lars Fjærli Hjetland innledningsvis i debatten da kommunestyret tirsdag fattet endelig vedtak.

– Vi halter videre, fortsatte Hjetland, som uttrykte bekymring for at det er for mange x-faktorer som står ubesvart når skolekapasiteten nå skal utvides.

Det rødgrønne mindretallet ønsker – som de har tatt til orde for hele veien – at det opprinnelige løpet for framtidig skolestruktur og bygging av skoler skal følges, men den borgerlige posisjonen har lagt den til side for å se om det finnes løsninger som reduserer investeringskostnader samt at ledig kapasitet blir utnyttet maks.

Bedyrer kontroll

Posisjonen – ved Høyre – tok til orde for at hele korthuset for framtidig skolekapasitet er i ferd med å rase sammen ved å gå for det vedtaket som lå på bordet fra de borgerlige, selv om noen spørsmål ikke ble svart ut tilfredsstillende nok, skal vi tro de rødgrønne reaksjonene.

De rødgrønne la sitt eget forslag på bordet, men det fikk ikke flertall (forslaget til de rødgrønne lenger ned i teksten).

Dette ble vedtatt i kommunestyret tirsdag:

1. Sikre tilstrekkelig kapasitet på ungdomstrinnet gjennom midlertidig bruk av paviljonger og/eller andre egnede lokaler.
2. Starte reguleringsarbeidet for ny barneskole på Jessheim skole og ressurssenter allerede i 2025 for å kunne bygge ny skole i 2027-2029.
3. Finne egnede kontorlokaler til pedagogisk senter, slik at pedagogisk senter kan flytte ut fra Gystadmarka barneskole i 2026.
4. Plan for langsiktig kapasitetsutvidelse følger vedtak fra 09.05.2023, og utvidelse av kapasiteten på ungdomstrinnet behandlet av kommunestyret i sak «55/24 Valg av tomtealternativ til ny 6-parallell ungdomsskole 30.04.2024».
5. Ny Nordby Ungdomsskole utbygges ikke, men nødvendig rehabilitering av eksisterende bygninger iverksettes for å sikre tilfredsstillende lokaler.

Rødgrønt forslag

De rødgrønne la dette på bordet, men forslaget ble stemt ned:

1. Enstemmige vedtak fattet i Ullensaker kommunestyre 09.05.23 og 30.04.24 om fremtidig skolestruktur på Jessheim legges til grunn for utbygging av skolestrukturen:

  • Nordby ungdomsskole videreføres som ungdomsskole og utvides til 6- parallell.
  • Administrasjonen bes umiddelbart igangsette arbeidet med utvidelsen av skolen, og fremme nødvendige saker for politisk behandling.
  • Det bygges 6-parallell ungdomsskole på ny tomt. Tomtealternativ T1 (inkludert alternativ 7) og T10 (Gystadmarka nord) legges til grunn for mulig ny ungdomsskole. Administrasjonen bes så snart som overhodet mulig fremme mulighetsstudie for politisk behandling.
  • Allergot utvides og konverteres til 3-parallell barneskole.
  • Det bygges ny 4-parallell barneskole på Jessheim skole og ressurssenter. Administrasjonen bes starte reguleringsarbeidet for ny barneskole på Jessheim skole og ressurssenter allerede i 2025 for å kunne bygge ny skole i 2027-2029.

2. Administrasjonen bes legge vedtatte midlertidige løsninger for skolekapasitet behandlet i konseptvalgsutredningen 09.05.23 til grunn for utbyggingsperiodene av nye skolebygg. Dersom det blir nødvendige med ytterligere midlertidige løsninger, bes administrasjonen fremlegge dette i en helhetlig løsning for politisk behandling.

3. Administrasjonen bes finne egnede kontorlokaler til pedagogisk senter, slik at pedagogisk senter kan flytte ut fra Gystadmarka barneskole i 2026.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.