Kontakt oss

Abonnenter

Ettergivenhet koster 6 mill?

Avatar

Publisert

Ullensaker kommune mener at Hurdal skal betale sin del av husleien i samarbeidet om helsehus fram til 2048. I Hurdal sier de at det ikke foreligger skriftlig avtale om dette. Nå blir det forhandlinger som kan koste Ullensaker 6 millioner kroner.

Det ble nærmest en kuriøs sak i formannskapet tidligere denne uka, med en potensiell minnelighet mellom Hurdal og Ullensaker som kan påføre vår kommune en kostnad på drøyt 6 millioner kroner ekstra for å dekke leie som Hurdal ikke vil betale for når de trekker seg ut av den interkommunale avtalen om plass i Helsehuset.

Saken er som følger:

  • Det ble inngått en avtale mellom kommunene Ullensaker, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum om å dele på kostnader for felles legevakt og øyeblikkelig hjelp
  • Det var enighet om at rådmannen i Ullensaker skulle skaffe lokaler og utstyr
  • Så ble gjort, og det ble framforhandlet en leieavtale som løper over 30 år (innleid advokathjelp anbefalte 30 år istedenfor 10 til 20 år)
  • Leieforholdet startet tidlig i 2018
  • I desember 2021 varslet Hurdal at de ville ut av avtalen, og de mente at de kunne tre ut av samarbeidet fra 2022 samt at de heller ikke skulle bidra videre økonomisk
  • Ullensaker kommune er av den oppfatning at de må betale for seg helt fram til 2048
  • Men det er foreslått å inngå et avtale om at Hurdal bidrar med husleie fram til 2028
  • Formannskapet stemte for å inngå en avtale om at Hurdal betaler fram til 2028 framfor å prøve denne saken juridisk i retten
  • Det betyr at Ullensaker kommune får en ekstrakostnad på totalt 6 millioner kroner fram til 2048

I saken formannskapet behandlet denne uka – og som kommunestyret skal behandle neste uke – står det:

“Som begrunnelse for ikke å være forpliktet til å dekke husleie etter uttreden, anfører Hurdal at det ikke er inngått en avtale om deres deltakelse i helsehussamarbeidet. Nærmere bestemt anfører Hurdal at det ikke er signert en skriftlig avtale.”

Ullensaker kommune ved administrasjonen mener det foreligger to løsninger:

  • Kommunedirektøren er av den oppfatning at Hurdal har en gyldig betalingsforpliktelse overfor Ullensaker fram til 2048. Skal Ullensaker kunne innfordre det utestående og de framtidige beløp, må betalingsplikten for Hurdal fastsettes i den dom: Ønsker Ullensaker kommune en slik løsning bør følgende vedtas: Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta ut stevning mot Hurdal kommune…”

Det knytter seg imidlertid en risiko til dette, og i saken står det at Hurdal har rett i at tidligere rådmann inngikk en lengre leieavtale enn forutsatt, men at dette var innenfor rammen av fullmakten fra kommunestyret i Hurdal.

At det ikke er signert en avtale – som flere i det politiske miljøet mener at ble gjort (blant andre Tom Staahle) – bør ikke være avgjørende for gyldigheten av avtalen, mener kommunedirektøren i Ullensaker.

Administrasjonen foreslo følgende (og dette ble vedtatt av formannskapet):

“Etter en samlet vurdering anbefaler kommunedirektøren at det søkes inngått en minnelig avtale hvor Hurdal fritas for sin betalingsplikt…tidligst etter 10 år.”

Og hvis dette går i orden vil Ullensaker få en merkostnad på 6 millioner i husleiekostnader fordi Hurdal slipper å betale.

Kommunestyret tar den endelige avgjørelsen til uka.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.