Kontakt oss

Abonnenter

Første skritt for nytt prosjekt

Avatar

Publisert

Første initiativ for å utvikle Laache-gården i Jessheim sentrum er tatt. Utviklerne ber om oppstartsmøte med kommunen.

Det er Dark Arkiktekter  som på vegne av Laache Panorama har sendt inn forespørsel for den sju mål store eiendommen som ligger ved rundkjøringen nederst i Gotaasalleen, og formålet er å regulere eiendommene for å muliggjøre et attraktivt boligområde med variert bebyggelse og gode uterom, samt utadrettet næring i første etasje ut mot Trondheimsvegen.

I dag er det hovedsaklig eneboliger i tillegg til Laachegården som ligger på eiendommen.

Et prosjekt er tidligere sendt tilbake til tegnebrettet øst for Trondheimsveien:

Ingenting innfrir i nytt prosjekt

Dette står i kommunedelplanen om området:

  • Område for sentrumsformål kan bygges ut med blandet formål:
  • boliger
  • detaljhandel
  • kontor
  • servering
  • tjenesteyting
  • kulturvirksomhet
  • hotell og service
  • Lager- og industrivirksomhet tillates ikke

Videre:

I områder avsatt til sentrumsformål skal bygningene henvende seg mot gate eller gangvei/torg/park. Bygningenes første etasje skal i hovedsak forbeholdes publikumfunksjoner, inkludert forretninger. Der det bygges boliger i 1.etasje skal bygningsmassen være tilrettelagt for omgjøring til næring ved et senere tidspunkt og ha en beplantet buffersone på minimum fire meter mot fortau eller vei.

Område S1 Trondheimsvegen øst for Gartneriløkka v/Statoil skal fortrinnsvis ha lamellbebyggelse på maks 14 meter mot Trondheimsvegen.

Byggene må hensynta siktlinjer vestover, og nærliggende bevaringsverdig bebyggelse med høyder og byggegrense.

Fylkeskommunen er for øvrig i ferd med å regulere deler av denne strekningen til bygate:

Bygate spiser rundkjøring og kulturgrunn?

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.