Connect with us

Byutvikling

Strammere kår for byens elsparkesyklister?

Avatar

Published

on

Hjelm, promillegrense, fartsgrense på fortau og bøter for feilparkering av elektriske sparkesykler i Jessheim by? Ullensaker kommune sier ja til noe og nei til annet. 

Statens vegvesen har en høring ute nå, og den handler om å håndtere utfordringer knyttet til framkommelighet og ulykker – spesielt med elsparkesykler – de siste årene. Målet med denne prosessen er å “oppnå et bymiljø der mikromobilitet ivaretas, samtidig som det tas særlig hensyn til andre trafikanters rett til fremkommelighet og trygghet.”

Det er høringsfrist i denne saken 10. februar, og det er ikke bestemt når nye regler for små elektriske kjøretøy trer i kraft. Ullensaker er uansett med på en del av de foreslåtte innstrammingene.

PARKERING PÅ FORTAU?: Ja til parkering på fortau, sier Ullensaker kommune i sin høringsuttalelse om nye regler for elektriske sparkesykler. 

Formannskapet hadde saken oppe tirsdag denne uka, og rådmannen sitt forslag ble enstemmig vedtatt:

I Ullensaker kommune mener de at noen av tiltakene som er foreslått av veivesenet er “svært inngripende og at endringene ikke tar høyde for ulikhetene i bruken av de privateide og kommersielle utleide el-sparkesyklene.”

Les saken i Jessheimpuls fra januar i år, om framtiden til elektriske sparkesykler til leie:

https://jessheimpuls.no/jp/2021/01/19/uviss-framtid-for-elsparkesykler-i-jessheim-by/

Utdyper slik

Kommunen utdyper sine høringsuttalelser til Statens vegvesen slik:

  • Kommunen støtter forslaget om å kunne ilegge parkeringsgebyr, men det vil kanskje være enklere å håndtere hvis det små elektriske kjøretøy blir klassifisert som egen gruppe?
  • Ullensaker støtter ikke et forbud mot å parkere elsparkesykler på fortau fordi det blant annet kan redusere attraktivitet og effektivitet disse framkomstmidlene faktisk har. Det kan dessuten være veldig utfordrende å legge til rette for parkeringssoner som er hensiktsmessig plassert. Et forbud vil også hindre parkering i områder det er er fullt mulig å parkere på fortauet.
  • Ullensaker kommune mener det vil være bedre å få konkret parkeringsregler for å kunne håndheve eventuell ulovlig parkering. Kommunen støtter derfor muligheten til å ilegge parkeringsgebyr.
  • Ullensaker er med på en promillegrense på 0,2 for farende fanter på små elektriske kjøretøy, og man støtter seg til ulykkesstatistikken utført av legevakta i Oslo. Der ser man en klar sammenheng mellom ulykker og ruspåvirket bruk av elektriske sparkesykler. En promillegrense vil kunne forhindre brukere i benytte elsparkesykler når de er bedugget – eller snydens.

Les skade- og ulykkesstatistikken for Oslo HER

  • Ullensaker støtter ikke forslaget om en hastighet på 6 kilometer i timen ved passering på gangvei. Formuleringen “tilnærmet gangfart” er bedre.
  • Ullensaker støtter forslaget om aldersgrense, men er usikker på om 12 år er rette alder. Ullensaker ønsker at Statens vegvesen vurderer høyere aldersgrense enn 12 år.
  • Ullensaker kommune er positive til å innføre et krav om hjelmbruk, men at kravet bør være begrenset til barn under 15 år. Hjelmbruk for alle vil redusere attraktiviteten ved å bruke elsparkesykkel fordi det er få som til daglig bærer rundt på en hjelm.

Skilting og regulering

Les rapport om funn av elsparkesykler med ulovlig høy fart HER

  •  Ullensaker kommune støtter forslag som muliggjør skiltregulering av små elektriske kjøretøy. Hjemmel til skilting for små elektriske kjøretøy vil gi kommunen større handlingsrom når det kommer til å styre hvor slike kjøretøy tillates og hvor de ikke tillates. I dag finnes tilsvarende skiltmulighet for gående og syklende, og det vil være naturlig at muligheten til å regulere dette også foreligger blant små elektriske kjøretøy.
  • Ullensaker kommune støtter ikke forslaget om å gi kommunen myndighet til å ilegge gebyrer for overtredelse av forbudet mot flere enn en på hvert kjøretøy. Kommunen anser økt håndheving av regelovertredelsen som viktig, men det er også viktig for kommunen at skillet mellom ansvarsområdene knyttet til håndheving etter veitrafikkloven tydelig skilles mellom myndighetene: kommune, Statens vegvesen og Politiet.

Håndheve regler

  • Ullensaker kommune mener det er nødvendig med mer aktiv håndhevelse av reglene, for å sikre at brukere er kjent med regelverket og for at reglene skal etterfølges. I dag er det politiet og Statens vegvesen som har myndighet til å håndheve reglene i veitrafikkloven, og kommunen mener dette ansvaret bør være hos de nevnte myndigheter også i fremtiden. Kommunen mener økt oppfølging og håndhevelse av regelverket må skje gjennom økt prioritering av gjeldende myndigheter.
Les hva States vegvesen skriver om små elektriske kjøretøy HER

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.