Kontakt oss

Abonnenter

Møtes for oppstart av stasjonsområdet

Avatar

Publisert

Bane Nor har bedt om oppstartsmøte for å få flyt i arbeidet med krysningsspor samt utvikling av stasjonsområdet for øvrig. Det har vært antydet oppstart i 2026.

Prosjektet med å utvikle stasjonsområdet er å bidra til økt kapasitet for lange godstog på Hovedbanen. Det er en nasjonal målsetting om å få mer gods fra vei til bane.

Bane Nor bekreftet i mai år at det blir oppstart av oppgraderingen av Nordby stasjon, og det ble også signalisert potensiell oppstart av fornying Jessheim stasjon i 2026.

Overgangsbro

VINNERUTKASTET: Slik så vinneren av arkitektkonkurransen for overgang ved Jessheim stasjon ut i sin tid. Nå er utviklingen av stasjonsområdet kommet dit at det skal være et oppstartsmøte mellom Bane Nor og Ullensaker kommune. 

I samme intervju i mai i år ble dette – som nå ser ut til å formaliseres i et oppstartsmøte – sagt om forestående oppgradering:

– Det ble antydet i formannskapet i Ullensaker at det er snakk om dobbeltspor mellom Jessheim og Nordby stasjoner (noe som vil bidra til mindre tuting på strekningen)?

Vi ser på muligheten for dobbeltspor mellom de to stasjonene, det vil gi større fleksibilitet i togframføringen. Her er det er ikke bestemt noe enda.

– Er det sagt noe om når det er aktuelt å gå på Jessheim stasjon som område, og hva er status krysning i form av overgang eller undergang?

– Kommunen har bestemt seg for overgangsbro. Den bygges i forbindelse med forlengelse av kryssingssporene og nye plattformer. Det er mulig vi kommer i gang med bygging i 2026 – 2027 – 2028.

Slik så skissen til Bane Nor ut da temaet var oppe i 2020:

Venter på grønt flagg for stasjonsområdet

Synlig

Ny plattform øst for dagens spor vil ha behov for tilkomst til plattformen fra flere retninger. Overgangsbrua vil bli en synlig konstruksjon i bylandskapet, tett inntil fredete og vernede bygninger. Alle virkningene av tiltaket er enda ikke kartlagt, skriver Bane Nor.

Det har vært jobbet med planer for stasjonsområdet (rådhusplassen siden 2005) har pågått i flere runder siden 2013. Det er med andre ord 10-årsjubileum for stasjonsområdet – minst.

Møte i oktober

Ambisjonen til Bane Nor er å få til et møte med kommunen i midten av oktober, og Bane Nor skriver i det såkalte planinitiativet dette om utløsende faktorer for å gå på jobben med å oppgradere Jessheim stasjon:

“Hovedbanen har hatt en vesentlig økning i person- og godstrafikken de senere årene. Hovedbanen (Lillestrøm – Eidsvoll) er definert overbelastet, og det er begrenset med kryssingsmuligheter for lange godstog, hvilket kompliserer ruteplanleggingen og reduserer strekningens robusthet.”

Helt konkret ønsker Bane Nor å:

 • Tilrettelegge for lengre godstog på Hovedbanen ved å forlenge dagens spor på Jessheim stasjon
 • Gjøre det mulig for et godstog å krysse med et persontog
 • Etablere ny plattform på østsiden av dagens sporområde
 • Overgangsbru mellom østlig og vestlig plattform
 • Jessheim stasjon vil bli universelt utformet med heiser og trapper
 • Dette vil gi en bedre tilgjengelighet for alle, både togreisende og innbyggerne generelt
 • Formålet med reguleringsplanen er å øke kapasiteten på Hovedbanen ved å legge til rette for forlengelse av dagens spor på stasjonen slik at det kan kjøres lengre godstog på Hovedbanen
 • Godstog skal kunne krysse med persontog samtidig med at persontoget har passasjerutveksling
 • Planen innebærer å gjøre Jessheim stasjon universelt utformet
 • Dagens smale midtplattform med tilhørende personadkomst/planovergang fjernes
 • Planen skal også ivareta arealbehovet for et mulig fremtidig dobbeltspor mellom Jessheim stasjon og Nordby holdeplass
 • Det vil bli 3 spor i bredden et stykke lengre nordover enn i dag
 • Noen eiendommer som grenser til jernbanen, vil få sporene noe nærmere sin eiendom enn i dag, men selve tiltaket vil befinne seg innenfor Bane NORs arealer

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.