Kontakt oss

Abonnenter

Nøkternt budsjett i presset tid

Avatar

Publisert

Kommunedirektør Erling S. Kristiansen la i går fram administrasjonens forslag til budsjett. I en presset tid er det nøkterne saker han legger fram.

– Økonomien er under press i kommunene rundt oss, men det er andre kommuner som har det verre enn oss i Ullensaker, innledet Kristiansen sin presentasjon for formannskapet.

Han sa videre at nøkternhet er en forutsetning for Ullensaker i årene som kommer, men at det skal være mulig å ivareta kjerneoppgaver innenfor det som ble presentert.

Usikkert

Usikkerhet i budsjettgrunnlaget ligger i pris, nærmere bestemt energipriser og kostnadsbildet for partnere vi har kontrakt med, sa Kristiansen.

– Prognosene for økte energiutgifter frem mot 2026 er dramatisk. Dersom kommunen skulle legge denne prisveksten inn i driftsbudsjettet, ville det innebære betydelig krav til reduksjon av velferdstjenestene i kommunen. I budsjettet som foreligger øker vi energikostnader med 50 prosent.

– Men kostnadene vil imidlertid med stor sannsynlighet ligge godt over dette de nærmeste år.

Godt grunnlag

I budsjettet som legges frem er det ifølge administrasjonen mange konkrete satsninger, men det er stor avstand mellom det tjenestene ønsker seg av satsninger, og det som er økonomisk forsvarlig, sier kommunedirektøren.

– Det er med andre ord et nøkternt budsjett som legges frem. Vel vitende om at utfordringene øker fremover i tid, så er det viktig å redusere bruken av disposisjonsfond til et minimum.

Satsninger i budsjettforslaget:

Helse og sosial omsorg:

 • Tiltak for å redusere antall kjøpsplasser
 • Sikre riktig kompetanse, rekruttering og bemanning
 • Innføre og ivareta oppvekstreformen
 • Ivareta arbeidet vi har med å bosette flyktninger
 • Fortsatt fokus på dreining av tjenestene

Skole og barnehage:

 • En helhetlig oppvekststrategi som styrker samhandlingen på tvers av virksomhetene i kommunen
 • Etablering av nærmiljøsenter
 • Tiltak for at elevene skal trives og være motivert for å lære
 • Sikre barnehageplass til våre barn

Plan, kultur og teknisk:

 • Det grønne skifte – vi skal bli en grønn foregangskommune og starter med oss selv først
  • Grønt skifte i eiendomssektoren
  • Fokus på bruk av arealer og styring av arealpolitikken
  • Klimaregnskap
  • Ny strategi for naturmangfold
  • Hovedplaner vann, avløp og vannmiljø – herunder også flom
  • Vi ruster oss for videre vekst – særlig i sentrumsområdene
   • Vi skal utvikle byen
   • Ny byplan – herunder sentrale avklaringer av sentrumsområdene i Jessheim
   • Ny organisering med fokus bydrift

Organisasjon og utvikling:

 • Styrke nærværsarbeidet
 • Rekruttere, utvikle og beholde de rette medarbeiderne
 • Fremme etnisk mangfold
 • Utarbeide ny kommunikasjonsstrategi
 • Arbeid for å øke valgdeltakelse
 • Arbeid med å forenkle språket i kommunikasjonen mellom kommunens tjenester og innbyggere
 • Aktivt bidra til forbedring av innbyggertjenester gjennom automatisering av tjenester og prosesser
 • Styrke samarbeidet med offentlige og private aktører for deling av kompetanse og data for utvikling av nye tjenester
 • Styrke arbeidet med beredskap innen IT sikkerhet- og personvern, herunder opplæring og øvelser

Budsjettet skal behandles i kommunestyret 22. november, og de politiske fløyene kommer til å legge fram sine egne forslag til budsjett.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.