Kontakt oss

Abonnenter

Nytt framstøt i Gardermoveien 5

Avatar

Publisert

Utbyggerne har sendt inn nytt forslag til prosjektet de ønsker å bygge i Gardermoveien 5. Forrige runde for dette prosjektet var i mai 2022. 

Prosjektet ble sluppet gjennom politisk – altså at det kan jobbes videre med de tre byggene med tanke på endelig politisk behandling og godkjenning – men med klare formaninger om at utbygger må bidra til forskjønnelse og opparbeidelse av den delen av Romsaasparken som ligger nærmest eiendommen.

Det er i gjeldende regulering ikke avsatt tomteutnyttelse, men det er satt maks etasjehøyde på fire etasjer med tilbaketrukket 4. etasje – og med maks gesimshøyde på 9 meter.

Den foreslåtte blokkbebyggelsen er i fem til seks etasjer pluss parkeringskjeller.

Dette skvatt gjennom i den politiske behandlingen i mai i fjor, og nå er det sendt inn nye tegninger fra utbygger.

Les saken fra mai 2022 her:

Nok et prosjekt utfordrer byplanen

Og det er ventet at den politiske behandlingen av dette prosjektet skal komme i gang etter at saken har gått fram og tilbake mellom utbygger, Ullensaker kommune og det politiske miljøet flere ganger.

Dette er hele vedtaket fra 2019:

  • Første etasjen ut mot Gardermovegen skal inneholde publikumsrettede funksjoner, fortrinnsvis næring/utadrettet virksomhet.
  • Bebyggelsen skal utformes på en måte som sikrer siktlinjer mot Romeriksåsen i tråd med intensjonen i byplanen.
  • Det må påberegnes rekkefølgekrav av opparbeidelse av Gardermovegen, inkludert gang- og sykkelveg, på en strekning på ca. 100 meter.
  • Retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), tabell 3, skal legges til grunn i detaljreguleringen.
  • Utnyttelsen for eiendommen settes til middels utnyttelse på ca. % BRA = 150-200 % BRA.Det åpner for en høyde opp til maks 6 etasjer, men det må være variasjon i høyden og eksisterende bebyggelse må hensyntas men tanke på solforhold.
  • Parkeringskravet er 1 + 0,2 per boenhet.
  • Uteoppholdsareal skal ikke medregnes som lekeareal
  • Leilighetsfordeling: Antall 1-romsleiligheter skal ikke utgjøre mer enn 3 prosent og 2-romsleiligheter skal ikke utgjøre mer enn 25 prosent. Det skal være minimum 30 prosent 4-romsleiligheter.
  • Pluss at det skal diskuteres hva utbyggeren – Profier AS – skal kunne bidra med i Romsaasparken

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.