Kontakt oss

Abonnenter

Nok et prosjekt utfordrer byplanen

Avatar

Publisert

Det mye omtalte prosjektet i Gardermoveien 5 er tilbake så sakskartet. Administrasjonen innstiller på å slippe prosjektet videre selv om byggene er to etasjer høyere enn kommunens regelverk tilsier.

Prosessen rundt Gardermovegen 5 har pågått i mange år, og det er ifølge administrasjonens vurdering “et godt gjennomarbeidet planinitiativ som har blitt sendt inn til bestilling av oppstart, etter en lang dialog med kommunen.”

JUNI 2019: Dette prosjektet var oppe til politisk behandling i juni 2019. Den gang satt Lars Halvor Stokstad Oserud og Senterpartiet i opposisjon. Utbygger må bidra til myke verdier og forskjønnelse av Romsaasparken i tillegg til det som gjøres på egen eiendom, var beskjeden fra politikerne den gang. Hva sier de denne runden?

Les hele saken fra 2019 her:

Vedtak som forplikter utbyggere ytterligere

Vil omregulere

Det er i gjeldende regulering ikke avsatt tomteutnyttelse, men det er satt maks etasjehøyde på fire etasjer med tilbaketrukket 4. etasje – og med maks gesimshøyde på 9 meter.

Forslagsstiller – Asplan Viak AS på vegne av Gardermovegen 5 Utvikling AS- ønsker å omregulere området til 3 boligblokker med felles parkeringskjeller og næringslokaler på gateplan. Den foreslåtte blokkbebyggelsen er i fem til seks etasjer pluss parkeringskjeller.

Næringslokalene i hver av de tre blokkene henvender seg til Gardermovegen. Det er skissert oppunder 50 leiligheter og tre næringslokaler i forslaget som formannskapet får på bordet i dag, tirsdag.

Utfordrer byplanen

I vurderingen av saken heter det:

“En høy utnyttelse og høyere bygg enn det som er satt i byplanen fra 2014, er i henhold til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.”

Videre står det:

Utnyttelse og høyder må vurderes nærmere, når man får sett på størrelser og arealbehov innenfor de byggegrenser som blir satt. Estetikken og det visuelle utrykket vil også være ett tema som må vurderes og sikres i bestemmelser. Formingsveileder for Jessheim sentrum.

Prøvekaniner

Prosjektet i Gardermoveien vil med andre ord bli et prosjekt som blir gjenstand for mange sjekkpunkter, mange av dem vedtatt de siste årene.

Men det foreløpig tyngste dokumentet – gjeldende byplan – står i fare for å bli oversett når det kommer til høyder også i dette prosjektet.

Formannskapet skal ta stilling til dette i sitt møte i dag, tirsdag.

Les mer om formingsveilederen som nylig er vedtatt her:

Mykje lys og mykje farge

 

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.