Kontakt oss

Abonnenter

Omkjøringsvei ferdig i 2023?

Avatar

Publisert

Et optimistisk anslag antyder at den mye omtalte omkjøringsveien kan stå ferdig høsten 2023. Det kom fram i et byutviklingsmøte denne uka.

Byutviklingskomiteen var onsdag samlet for å diskutere gatetunet som skal sette prikken over i-en for prosjektet som bygges i Gotaasalleen i disse dager.

Utformingen og progresjonen av dette gatetunet mellom Herredshuset og byggeprosjektet vil påvirke trafikkmønsteret i denne delen av sentrum, både i anleggsperioden og når gatetunet er ferdig anlagt.

Leilighetene i Gotaasalleen skal vær innflyttingsklare sommeren 2022, og gatetunet skal i utgangspunktet stå ferdig før det gis innflyttingstillatelse i Gotaasalleen.

Gatetun

Og det var i den forbindelse med planene i Gotaasalleen at omkjøringsveien som skal bygges i området Jessheim sør-øst ble nevnt.

Enhetsleder for teknisk, idrett og kultur Inger Kronen Tveranger antydet i møtet at høsten 2023 kan være realistisk hvis prosessen fra nå til da er i god flyt.

Det er utbyggerne i området Jessheim sør-øst som betaler for omkjøringsveien, men det er Ullensaker kommune som er byggherren som henter inn entreprenør.

2023: Optimistiske prognoser peker på høsten 2023 som mulig åpning av omkjøringsveien som skal ta unna en del av trafikken i Jessheim sentrum fra sør.

Prosessen

Faktum er at det kun er ett boligprosjekt igjen å regulere (som det heter på fagspråket) i området Jessheim sør-øst. Her kan det komme vedtak tidlig i 2022.

Byggingen av omkjøringsveien har vært ute på anbud siden juni i årog det lyder som følger:

  • Ullensaker kommune skal bygge ny omkjøringsveg med VA-anlegg og grønnstruktur.
  • Oppdraget skal utføres som en totalentreprise, som i helhet skal prosjekteres av totalentreprenøren.

Det skal bygges blant annet:

  • Ny omkjøringsvei på ca 2,8 km med g/s-veg med 5 kryss i for av rundkjøringer og T-kryss
  • 4 gangkulverter og en skibro
  • VA-anlegg i hele veitraseen
  • Spillvannspumpestasjon
  • Trykkøkningsstasjon for vann
  • Grønnstruktur med lysløypetrase og tursti

Byggestart til våren?

En mulig framdriftsplan for omkjøringsveien kan være byggestart våren 2022. Med en byggetid på 18 måneder, så er man kommet til høsten 2023 for ferdig vei.

Det betyr at veien vil stå ferdig nøyaktig 60 år etter at det var snakk om omkjøringsvei i det området første gang:

På gang i 1963

I bygdeboka for Ullensaker står følgende skrevet:

Det ble diskutert to traseer for motorvei – eller autostrada eller bilbane, som det også ble kalt av noen – på 1960-tallet, og «i 1963 ble tanken om en østlig trasé lansert for første gang.»

Videre:

«På et møte med grunneierne på Jessheim fortalte en representant for veimyndighetene at det var muligheter for en trasé øst for jernbanen mellom mellom Kløfta og Jessheim…. den østlige traseen ble lansert i to varianter: en som krysset jernbanen og gikk vest for Jessheim og den østlige traseen – som veikontoret foreslo – gikk slik: jernbanelinja over Hauermoen, vest for Stangergårdene, krysset Haugsdyvegen mellom Haug og Ullern, så skjære gjennom Langelandsfjellet, krysse riksveien like øst for Jessheim, følge jernbanen over Gystadmarka og Nordbymoen, krysse jernbanen cirka to kilometer sør for Hauerseter.»

Dette ble vedtatt, men i 1969 ble det isteden vedtatt en vestlig trasé. Det denne traseen E6 følger i dag. Motorveien sto ferdig forbi Jessheim i 1978 (se bildet).

KJØRER E6: Slik så det ut da E6 ble bygget forbi Jessheim sør i 1978. Foto: John E. Thoresen

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.