Connect with us

Byutvikling

Retter det lange blikket mot kulturkvartalet

Avatar

Published

on

Kulturkvartalet i sentrum peker seg mer og mer ut som et veldig viktig punkt i utviklingen av byen vår. Nå snakkes det også høyt om å flytte Ullensaker museum dit.

Foto: Bjørn Hytjanstorp

Det på tide å utrede framtiden til Ullensaker museum, og byplanleggerne i Ullensaker kommune peker med ganske så stram pekefinger mot at:

“Et museum bør ligge sentrumsnært på Jessheim. Etablering av museum i sentrum vil være med å bygge Jessheims identitet som by og styrke sentrumsutvikling. Det er en viktig brikke i utviklingen av Jessheim som «kulturby» med særegne kvaliteter sammenlignet med andre byer i regionen.”

Effektive grep

Effektive grep i styrkingen av disse elementene er ifølge administrasjonen:

 • Utrede frmmtidig konsept for Ullensaker museum, inkludert innhold, mål, behov, driftsmodell og lokalisering
 • Et museum bør ligge sentrumsnært på Jessheim.
 • Etablering av museum i sentrum vil være med å bygge Jessheims identitet som by og styrke sentrumsutvikling
 • Dette er en viktig brikke i utviklingen av Jessheim som «kulturby» med særegne kvaliteter sammenlignet med andre byer i regionen
 • Den mest aktuelle lokaliseringen av et museum på Jessheim er i kulturkvartalet (bevaringstrianglet) – enten innenfor eksisterende bebyggelse eller som nytt bygg.
 • Det er nødvendig å fylle kulturkvartalet med passende kulturell aktivitet som vil styrke funksjonen som nettopp kulturkvartal.
 • Etablering av museum vil være et riktig sted i denne retningen.
 • En utredning rundt fremtidig museum vil være et viktig grunnlagsdokument for arbeidet med rullering av byplanen.
 •  Samtidig bør det tas stilling til om, og hvordan, et sentrumsnært museum kan kombineres med bedre utnyttelse av Raknehaugens potensiale for formidling og verdiskaping

Det er likevel nødvendig å avklare om eksisterende bebyggelse og plassering vil dekke et museums behov, eller om det er behov for et nytt bygg.

Hvorfor kommer dette nå?

Jo, fordi det ikke er framforhandlet ny leieavtale – eller avvikling av avtalen som går ut om fem år, og fordi rullering av byplanen er i emning.

Raknehaugen

Det foreslås også å gå i gang med et prosjekt der formidlingen av Raknehaugen og dens historie bakes inn i planene for museum i sentrum.

Prosjektet vil ha som mål hvordan man best kan utnytte Raknehaugens potensial for formidling og verdiskaping, og administrasjonen mener det mest realistiske vil være å bake planer for Raknehaugen inn i planene for ny lokalisering av museum i Jessheim sentrum.

Eller som det står i saksdokumentet:

“Videre utredning bør ta opp i seg hvordan Raknehaugens potensiale for formidling, verdiskaping og merkevarebygging kan videreutvikles og utnyttes enda bedre, og hvilken rolle Ullensaker museum eventuelt skal spille i denne sammenheng.”

Innholdet

Hva bør et framtidig museum i Jessheim sentrum inneholde?

Dette er tenkt:

 • Et fremtidig museum må ha et spisset innhold som oppleves interessant og aktuelt
 • Museet bør tilby noe som er særegent og som ikke kan oppleves andre steder i regionen
 • Trolig bør museet ikke favne for bredt temamessig
 • Det er altså ikke nødvendigvis gitt at museet skal formidle samme temaer som i dag

Byperspektivet

Hva har så dette med byutvikling å gjøre, og hvorfor er dette viktig?

 • Det er naturlig at en by tilbyr en sammensatt bukett som representerer en såkalt identitetsbærende kultur over tid
 • Institusjoner som dette er samlende, men har også en langsiktighet som tillater utvikling og satsing over tid
 • I tillegg til å bygge Jessheims identitet som by, vil en slik satsing også styrke sentrumsutvikling
 • Etablering av Jessheim som «kulturby» er en av de seks helhetsprinsippene som skal sikre at byen utvikles med unike
 • Lokalisering av Ullensaker museum i Jessheim sentrum er et riktig grep i denne retningen, men må sees nøye sammen med museets framtidig profil og ambisjonsnivå

Saken skal opp i hovedutvalget, formannskapet og kommunestyret før jul, og det som kanskje er noe av det viktigste med denne saken er et langsiktig frampek og en villighet til å se de lange linjene i byutviklingen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.