Connect with us

Abonnenter

Skarp beskjed fra foreldrerådet

Avatar

Published

on

I en sjeldent tydelig uttalelse ber det kommunale foreldrerådet for grunnskolen (KFG) de folkevalgte i Ullensaker om å fatte sentrale beslutninger rundt utvidet skolekapasitet. 

Det er klart for en ny runde med politisk behandling av framtidig skolekapasitet i kommunen, og nå må det bli slutt på nøling og utsettelser, er beskjeden fra foreldrerådet for grunnskolen, som hadde denne saken oppe 13. mai.

Essensen av uttalelsen er (les hele uttalelsen lenger ned i teksten):

Vi anmoder politikerne på det sterkeste om å igangsette planen for utbygging. Dette er et stort puslespill, der bitene henger nøye sammen og krever en samlet plan. Vi er allerede langt på etterskudd.”

– Vi uttaler oss ikke slik vanligvis, men nå er det alvor og vi kommer med en klar beskjed der vi ber politikerne sette i gang slik at vi får langsiktighet og forutsigbarhet rundt skolekapasitet i årene som kommer, sier leder av KFG Håkon A. Løe til Jessheimpuls.

– Et tydelig alvor i uttalelsen til KFG?

– Ja, nå er de nødt til å fatte beslutninger på rådhuset, sier Løe (bildet).

Nordby igjen

Denne saken er blitt en gjenganger siden november i fjor, og det har vært heftig debatt mellom de politiske blokkene hele veien.

De rødgrønne var i november klare til å vedta ny tomt for ungdomsskole samt rekkefølge og hva som må gjøres med skolekapasiteten på både kort og lang sikt.

De borgerlige har – kort forklart – valgt å sondere andre spor og løsninger enn det som står i skolebruksplanen som det har vært jobbet lenge med. Og de har høstet kritikk fra den rødgrønne opposisjonen, som mener at dyrebar tid går tapt fordi det ikke fattes vedtak, blant annet for hva som skal skje med dagens Nordby ungdomsskole.

– Vi kommer ikke utenom å gjøre noe med Nordby. Den skolen er på rødt nivå i 2025, sier KFG-leder Løe.

Dette skrev Jessheimpuls i mai 2023:

Løpet for nye skoler vedtatt

Forslaget

Administrasjonen løfter nå – for tredje gang – Nordby ungdomsskole opp i sitt forslag til vedtak rundt kapasitetsvurdering:

Å utnytte eksisterende kapasitet gjøres ved å:

  1. Etablere 1-10 skole på Algarheim og Nordkisa i påvente av tilstrekkelig kapasitet på ungdomstrinnet som en midlertidig ordning, med inntil to års varighet
  2. Midlertidig flytte elevene ved Allergot ungdomsskole inn i Gystadmarka ungdomsskole, og i samme periode lokalisere innføringsklassene i moduler i tilknytning til den samme skolen.
  3. Starte reguleringsarbeidet for ny barneskole på Jessheim skole og ressurssenter allerede i 2025 for å å kunne bygge ny skole i 2027-2029
  4. Finne egnede kontorlokaler til pedagogisk senter, slik at pedagogisk senter kan flytte ut fra Gystadmarka barneskole i 2026.
  5. Plan for langsiktig kapasitetsutvidelse følger vedtak fra 09.05.2023, og utvidelse av kapasiteten på ungdomstrinnet behandles av kommunestyret i sak 55/24 Valg av tomtealternativ til ny 6-parallell ungdomsskole 30.04.2024. Ytterligere kapasitetsutvidelse følger plan for utvidelse av Nordby til 6-parallell

Jessheimpuls 1. mai 2024:

Applauderte vedtak om skoletomt

Klar beskjed

Dette er hele uttalelsen til det kommunale foreldrerådet for grunnskolen (i kursiv):

“KFG ser med sterk bekymring på hvordan sakskomplekset utvikler seg, og mener at det haster å fatte sentrale beslutninger. Barna i Ullensaker er de som nå blir offer for manglende kapasitetsøkning i Ullensakerskolen. Nordby er på rødt nivå i 2025, og må sikres økt kapasitet umiddelbart. Vi anmoder derfor politikerne på det sterkeste om å igangsette planen for utbygging. Dette er et stort puslespill, der bitene henger nøye sammen og krever en samlet plan. Vi er allerede langt på etterskudd.”

Lite hensiktsmessig

“Av hensyn til elevenes psykososiale miljø ser vi det som lite hensiktsmessig å etablere 1-10 skoler ved de minste skolene våre (Nordkisa og Algarheim). Disse elevene har også behov for å møte et større elevmiljø på ungdomsskolen. Midlertidige løsninger blir ofte varige, og det er en stor bekymring at det etableres en midlertidighet uten å ha en endelig løsning klar.”

Arbeidsmiljøet

“Vi er bekymret for arbeidsmiljøet til lærerne når skolene blir veldig trangbodde, og dette kan i neste omgang gå ut over elevenes faglige og sosiale utvikling.

Vi støtter at klasserommene på Gystadmarka skole benyttes til elever, og at Pedagogisk senter får andre kontorlokaler. KFG støtter at regulering for utvidelse av Jessheim skole og ressurssenter starter opp i 2025.”

Mister fleksibilitet

“Fremskrevet kapasitet viser at mange av skolene er på gult nivå over flere år. Gult nivå betyr at det er flere elever enn skolen er bygd for, og KFG er bekymret for hvilke konsekvenser dette vil få for elevenes læringsmiljø, psykisk helse, mobbing og vold. Skolene mister fleksibiliteten til å gjøre gode pedagogiske tilpasninger. Det kan også føre til at elevene mister tilgangen til praktiske undervisningslokaler som sløyd og musikk, da disse kan måtte omgjøres til vanlige klasserom.”

Vedta planen

Administrasjonen er også tydelig på at det nå er på tide å vedta den langsiktige planen for skolekapasitet:

“…det kan gjøres noen grep for å utnytte eksisterende kapasitet bedre. Det er viktig å påpeke at tiltakene som anbefales må gjøres med en begrenset tidshorisont. Det anbefales at den langsiktige planen vedtas endelig, og at tiltakene som er omtalt i notatet gjøres som midlertidige tiltiak i påvente av langsiktige løsninger.”

Denne saken skal behandles i hovedutvalgene, og den behandles til slutt i kommunestyret 4. juni.

Dette er notatet administrasjonen viser til: Alternativ løsning skoleportefølje

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.