Connect with us

Abonnenter

 Suksess med fødselssmerter

Avatar

Published

on

Den relativt ferske parkeringsordningen i Ullensaker er evaluert ferdig. Den er kommet for å bli, men hvordan kan den bli en del av et ytterligere løft for byen?

Det har generelt blitt bedre orden på parkering i Jessheim by. Det er færre trafikkovertredelser og trafikken flyter bedre, konkluderes det med i kommunens evalueringsrapport.

Videre:

“Parkeringsordningen bidrar til en bedret trafikksikkerhet, bedre sirkulasjon og tilgjengelighet til parkeringsplasser, bedre fremkommelighet for myke trafikanter og utrykningskjøretøy.”

Innføringen av avgiftsparkering og parkeringskontroll har med andre ord innfridd forventningene til politikerne som vedtok å innføre dette i 2019.

BEDRING:  Folk er blitt bedre på å lese instruksjoner samt velge rett parkeringslokasjon i appen, for dem som bruker det. 

Større perspektiv

Det jobbes nå med å se hvordan kommunen i sterkere grad kan få styrket organisasjonen for utførelse av tjenester med et “helhetsblikk på bydrift i tråd med utvikling av sentrumsområdene i våre tettsteder, og særlig Jessheim som regionsenter og by på Øvre Romerike”, som enhetsleder Erlend Eggum uttrykker det.

– Hva legger du i det, Eggum?

– Det handler om å se bydrift og byutvikling i ett, både grep i byutviklingen og driften av byen, sier Eggum og nevner:

 • Feiing, renhold og renovasjon i gatebildet
 • Vintervedlikehold
 • Oppfølging av torg og parker
 • Parkering for å sikre orden og tilgjengelighet
 • Bistand til arrangementer av ulike slag

Parkeringsordningen inngår som en sentral del i dette arbeidet, og Eggum se nærmere på dette i budsjettarbeidet og legge frem en egen sak for kommunestyret om et disposisjonsfond.

– Tanken for fondet er primært å ivareta de årlige svingningene i parkeringsinntektene. Men det kan vurderes å benytte eventuelle positive inntekter til gode byutviklingstiltak som styrker et attraktivt bysentrum de årene fondets størrelse måtte tillate dette, sier kommunedirektøren.

På normalen

Målt opp mot sammenlignbare kommuner som Lillestrøm, Hamar og Tønsberg, så er ikke antall klager unormalt høyt – tatt i betraktning at ordningen her i Ullensaker er såpass fersk.

Eksempler på klager som er tatt til følger er motorproblemer (dokumentert av bilberger), akutt sykdom (legeerklæring), og teknisk feil / driftsstans på betalingsautomat.

Økonomien

Økonomien i parkeringsordningen har ikke vært så god som de rødgrønne satte opp i kommunebudsjettet. Optimismen er justert ned med en håndfull antall millioner kroner, og det foreslås å opprette et disposisjonsfond som kan håndtere framtidige svingninger i inntekter av parkeringsordningen.

– Og så kan et eventuelt overskudd bidra inn i bydriften og grep innen byutvikling for øvrig, sier Eggum.

Parkeringsordningen har gitt inntekter som forutsatt, likevel ikke i takt med forutsetninger for budsjett.

Det ble budsjettert med relativt store inntekter på avgiftsparkering, noe som baserte seg på usikre forutsetninger, heter det i evalueringen.

Konklusjonen

Evalueringsrapporten konkluderer med at oppfølging av parkeringsordningen kan ta opp i seg følgende grep:

 • Utarbeidelse av intern tjenesteinstruks/forvaltningsplan på utøvelse av parkeringskontroll på de forskjellige parkeringsområder.
 • Vurdere konkrete tiltak for å unngå høy frekvens av overtredelser på de lokaliteter som er spesielt representerte.
 • Innarbeide en rutine som til enhver tid fanger opp avvik og mangler – og som kan bidra til å lettere parkere riktig.
 • Det må vurderes nærmere hensiktsmessig skilting og merking av p-plasser, herunder HC- plasser.
 • Informasjon og kommunikasjon: Utarbeide en hensiktsmessig kommunikasjonsstrategi som fanger opp både igangsatte ordninger så vel som endringer og nye tiltak.
 • Det bør utarbeides en overordnet og prinsipiell parkeringsstrategi, med et fokus på byutvikling.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.