Connect with us

Abonnenter

Tidenes slakt av boligprosjekt?

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

Sjelden – om noen gang – har et større boligprosjekt blitt sablet så kraftig ned av Ullensaker kommune som søknaden om neste byggetrinn av Jessheim Sør. Så er det heller ikke samsvar mellom det som ble solgt inn og det som er ønsket bygget.

Det finnes ikke likhet mellom illustrasjonene som ble solgt inn til det politiske planutvalget i 2017 og den søknaden som ligger på bordet til formannskapet denne uka, og administrasjonen i Ullensaker kommune innstiller på å blankt avslå søknaden.

Sjeldent krass

Begrunnelsen fra administrasjonen er sjeldent krass til å komme fra byråkratisk hold, og det skal bli interessant å se om formannskapet sier noe annet.

“Foreslått bebyggelse er så massiv og monoton, at den må brytes opp – både i høyder og med større og flere forskyvninger i bygningskroppen.”

Les hele begrunnelsen fra administrasjonen lenger ned i denne teksten.

Det er nesten grunn til å spørre seg om utbyggerne av dette prosjektet – i hvert fall dette byggetrinnet – har fulgt med i timen de siste årene.

2017: Slik så dette prosjektet ut da det ble presentert i 2017. 

2022: Slik ser prosjektet ut i 2022, og det er dette administrasjonen innstiller på å gi avslag. Det blir spennende å høre hva formannskapet sier i morgen, tirsdag.

Økt bevissthet

Det politiske miljøet har – helt siden en god stund før kommunevalget i 2019 – diskutert estetikk, arkitektur, høyder og det faktum at ferdige prosjekter ikke ligner de skissene og illustrasjonene de fikk seg presentert da prosjektene ble solgt inn.

Leste du denne?

Sminkingen av byggeprosjekter over?

Det er økt bevissthet rundt estetikk og arkitektur i Ullensaker nå. Det er også noe av årsaken til at den eksisterende byplanen skal revideres i løpet av 2022.

Kanskje er det sånn at vi har lært av tidligere prosesser? Kanskje er det sånn at vi ser ferdige prosjekter som ikke ble slik politikerne så for seg, eller ble fortalt at det kom til å bli? Kanskje er det sånn at mange prosjekter slapp gjennom nåløyet på litt for tynt grunnlag?

Det gjenstår å se, ikke minst når prestisjeprosjektet Gotaasalleen står ferdig og nytt i Jessheim sentrum. Blir det så eksklusivt og flott som det blir sagt? Og blir plassen mellom Herredshuset og prosjekt Gotaasalleen den diamanten som ordfører Schumacher er overbevist om? La oss håpe det.

Leste du denne?

Sak på sak om Gotaasalleen

Gufs fra fortiden

Søknaden fra utbyggerne på Jessheim Sør framstår i 2022 som et gufs fra fortiden. Kanskje er de vant til å få godkjent søknader der tidlige skisser og planlagte bygninger ikke ligner på hverandre, eller så undervurderer de kanskje administrasjonen og politikerne i vår kommune?

Etter mange år som bisitter i politiske fora der planer og prosjekter blir presentert, så opplever jeg en tydelig kompetanseheving og bevissthet hos politikerne våre.

Men utbyggerne på Jessheim Sør har jo fått gjennom søknader tidligere, så de har kanskje tenkt at det er “same procedure as last year, Miss Sophie”?

På tidlige skisser av det som nå er bygget, så ser vi trær med grønt løvverk. Virkeligheten er en flaggborg noen kanskje vil kalle glorete og stygg.

Kravene

I utdrag fra reguleringsplanen for Jessheim sør står det følgende retningslinjer:

“Bebyggelse og anlegg skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet, med et moderne og gjerne nyskapende uttrykk. Bebyg- gelsens dimensjoner skal brytes opp ved hjelp av varierte former, høyder og fasadeuttrykk for å unngå lange monotone fasa- der uten oppbrudd. Innenfor hvert delområde skal bebyggelsen og byggetrinnene differensieres i uttrykksform og materialbruk slik at man oppnår unike nabolag med egen identitet, innenfor en overordnet helhet.”

Det tolkes slik av utbyggerne:

I planene for dette området står følgende føringer skrevet:

“Bydelen vil ligge ved inngangen til Jessheim By fra sør, og det er derfor en målsetting at utformingen av bebyggelsen og uteområdene skal bidra som et positivt element i identiteten til byen.”

Det ble til dette i søknaden fra utbyggeren:

Her finner du administrasjonens begrunnelse for å avslå søknaden:

“Søknaden avslås med hjemmel i PBL § 29-2, da innsendte tegninger viser en lang og monoton bebyggelse med svært liten variasjon i form, høyder og fasadeutrykk. Bestemmelser og intensjon i gjeldende reguleringsplan og estetisk plan er ikke ivaretatt.

Det må sendes inn revidert søknad som viser en bebyggelse med varierte former, høyder og fasadeuttrykk for å unngå lange monotone fasader uten oppbrudd.
Bebyggelsen skal oppføres med variasjon i fasadeliv og etasjeantall. Bebyggelsen skal gi inntrykk av variert byggehøyde også på avstand.

Støyskjerm må vises og inngå i den estetiske redegjørelsen for bebyggelsen.

Illustrasjonene i Estetisk plan viser den prinsipielle forutsetningen om en tilstrekkelig brytning og variasjon av strukturen. Prosjektet har i liten grad tatt hensyn til dette og bygget har fått en påfallende massiv bygningsmasse, med en repeterende monotoni i fasadeuttrykket. Det må tas et mer grunnleggende grep til for å få estetikken innenfor estetisk plan for området. Det er ikke tilstrekkelig med de grep som er gjort med fargebruk og begrensede variasjoner i volum horisontalt og vertikalt.

Kravet til estetisk kvalitet gjelder ikke bare på frontfasaden mot E6, det må også ivaretas på baksiden mot bakgård/tun, hvor monotonien fremstår som mer utpreget.”

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.