Kontakt oss

Abonnenter

Mot 100 millioner i merforbruk

Avatar

Publisert

Administrasjonen anslår at kommunens underskudd ender på 100,3 millioner kroner. Nær halvparten av merforbruket er svikt i de sentrale inntektene på skatt, med et anslag på 41,2 millioner kroner.

Dette går fram av den økonomiske rapporteringen som legges fram for politikerne den kommende møterunden, og det forventes debatt rundt denne rapporteringen.

Blink eller bom?

Ikke minst fordi de borgerlige partiene gikk ut på følgende vis i forkant av budsjettbehandlingen for 2024:

“De borgerliges budsjett for 2024 landes ved å investere annerledes, ved å omprioritere i administrasjonens budsjett samt klokkertro på å treffe tilnærmet blink på hva Ullensaker får inn av skatteinntekter neste år.” 

Les hele saken her:

Satser på å treffe blink på prognoser

Kommunedirektøren uttrykker følgende rundt tallene som er lagt fram nå:

“Kommunedirektøren ser alvorlig på den økonomiske situasjonen og følger utviklingen tett. Siden det fortsatt er stor usikkerhet rundt skatteinngangen og øvrige frie inntekter, samt at det jobbes med tiltak for å redusere merforbruket på helse, anbefales det på nåværende tidspunkt at det ikke tildeles ekstra midler til helse.” 

Justerer ned

I kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024 ble skatteinntektene anslått til 1.550.000 kroner. I forbindelse med behandlingen i kommunestyret ble skatteinntektene oppjustert til 1.645.000 kroner.

“Beregning av skatteinntektene er komplisert, og det ligger flere forutsetninger til grunn for beregningene. I begynnelsen av april er mange av disse forutsetningen kjent, og man har et godt grunnlag for å gjøre et nytt anslag på skatteinntektene.”

Kommunedirektøren har i forbindelse med kvartalsrapporteringen gjort en ny beregning av skatteinntektene, og kommet frem til nytt skatteanslag for 2024 på 1.494.000 kroner.

– Alvorlig

Svart på hvitt beskrives situasjonen i helse og sosial omsorg slik:

“Utviklingen i den økonomiske situasjonen ved helsevern og sosial omsorg vurderes som alvorlig, siden det må forventes at de økte kostnadene er av varig karakter. Det jobbes med løsninger som vil avdempe kostnadene noe på både kort og lang sikt.”

Om merforbruket generelt skrives dette:

“Merforbruket skyldes både dårligere skatteinngang og situasjonen innen helse med for få heldøgns omsorgsplasser og manglende tjenestetilbud som må erstattes med vedtak om brukerstyrt personlig assistent (BPA). Ressurstilgangen innenfor våre helseinstitusjoner er også dårlig og må kompenseres med bruk av dyrere innleie.”

Foreslår grep

Disse grepene er foreslått fra administrasjonen nå:

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.