Kontakt oss

Abonnenter

Mot avvik fra opprinnelige forpliktelser?

Avatar

Publisert

Eierne av bankbygget i Gotaasalleen undersøker mulighetene for å sette fasaden mot Herredshuset tilbake til opprinnelig stand. De viser til utfordringer med universell utforming.

Dette framgår av et brev som Jessheim Arkitekter har sendt til Ullensaker kommune på vegne av bygårdens eiere, Trendy Næringseiendommer AS.

Eierne ber om et møte med Ullensaker kommune for å planlegge søknad om fasadeendringer for bankbygget i Gotaasalleen.

Tidligere har Stor-Oslo Eiendom fått tilslag på å kjøpe seg ut av forpliktelsene med å etablere gatetorg mellom Herredshuset og bankbygget:

Enige om 10 mill. fra utbygger til gatetorg

Vedtatt bevaring

“Det er vedtatt bevaringshensyn for bygningen og søknader skal forelegges antikvarisk myndighet for uttalelse. I tillegg planlegges det ny utforming av Gotaasalleen og utforming av fasaden og inngangsparti til bankbygget er relevant for bybildet i dette området. Det er derfor hensiktsmessig med en forhåndskonferanse for å kartlegge kommunens forventninger.” heter det i henvendelsen til Ullensaker kommune.

Les om viktig bankhistorie her:

I dag skrives viktig byhistorie

Forventingene

Forventningene til Ullensaker kommune – vedtatt politisk i 2021 – er det som står i reguleringsplanen:

“Den originale delen av bankbygget tillates ikke revet, men skal bevares i helhet og detaljer, eventuelt tilbakeføres til opprinnelig preg. Interiør inngår ikke i bevaringen, og det tillates innvendige endringer for ny bruk av bygget. Det tillates endringer i fasade mot syd og vest. Videre tillates etablering av trapp, mindre inngangspartier med overbygg ol utenfor hensynssone/ linje bevaring. Alle søknader om utvendige tiltak skal forelegges antikvarisk myndighet for uttalelse.”

Ideen

Bygget mangler i dag det originale inngangspartiet med en trapp som samsvarer med inngangspartiet til Herredshuset på andre siden av gaten, og gårdeier skriver i brevet at det er naturlig å tilbakestille til dette.

Men:

“Utfordringen er at 1. etasje ligger ca 1,5 meter over gateplan. For universell utforming krever nivåforskjellen en over 30 meter lang rampe dersom nivåforskjellen skal løses uten heis eller løfteplattform.”

Og videre:

“En ide er å etablere et tilbygg i stedet for en utvendig trapp, slik at man kan ha inngangsdør på gateplan og løse universell utforming innvendig.”

“Vi ønsker å få innsyn i hva kommunen tenker om løsning og hvor sterkt bevaringshensynet skal vektlegges i forhold til brukbarhet og universell utforming.”

Bankbygget ligger ikke formelt inne i dagens kulturminnevernplan, men er planlagt innlemmet ved rullering av planen ved neste korsvei. Høringsutkast for rullert plan behandles i hovedutvalgsmøte 15. november i år, får Jessheimpuls opplyst hos Ullenaker kommune.

Det er også foreslått hensynssone på bankbygget i ny byplan.

Det for øvrig berammet mellom Ullensaker kommune og gårdeier i løpet av et par uker.

Dette er vedtaket fattet i formannskapet om bankbygget 2018:

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.