Connect with us

Abonnenter

Nytt prosjekt utfordrer høyder

Avatar

Published

on

Et nytt byggeprosjekt ved inngangen til Jessheim fra sør er i bevegelse. Prosjektet utfordrer både nåværende og utkast til kommende byplan.

Eiendsomsgruppen Utvikling AS var i februar i år i såkalt avklaringsmøte med Ullensaker kommune om prosjektet K1, et område som har vært forsøkt å få gjennom den politiske og administrative kverna i Ullensaker kommune i mange år allerede.

Et avklaringsmøte mellom parter bidrar til at utbygger får belyst aktuelle problemstillinger ved tiltaket og gjøres kjent med relevante krav og forutsetninger for den videre saksbehandling.

Dette skrev Jessheimpuls etter at området var oppe i 2021:

Ingenting innfrir i nytt prosjekt

I et nytt framstøt for området, så er utbygger tydelig på at det er avvik til det nye forslaget til byplan i det de nå legger fram av planer for området K1.

Les hele brevet her: Planinitiativ K1 – Trondheimsvegen 60 m.fl. Laachekvartalet

Inngangsport

Område K1 ligger strekker seg fra – grovt forklart – Misjonshuset og bort til Pizzabakeren på vestsiden av Trondheimsveien inn mot Jessheim sentrum. Området grenser mot privatboliger i vest (se illustrasjoner i denne teksten).

I referatet fra avklaringsmøtet står det at “kommunen pekte på at planinitiativet utfordringer føringer i både dagens byplan og forslag til byplan når det kommer til høyder…”.

Les referatet fra avklaringsmøtet her: Referat fra avklaringsmøte 14.2.2024

Lang historie

Om det kommende prosjektet – som av utbyggerne har fått navnet Laachekvartalet – så redegjøres det for prosessen for dette området:

“Planinitiativet har en flerårig forhistorie og det har vært dialog med kommunen politisk og administrativt siden 2019 for å få igangsatt en planprosess for Trondheimsveien 60 og store deler av byggeområde K1.”

Utfordrer høyder

Utbyggerne skriver i samme brev:

“Planinitiativet som nå fremmes for politisk behandling avviker fra høringsutkastet til byplan Jessheim fra 2023 hva gjelder byggehøyder, utnyttelse og kobling til fremtidig tverrprofil på Trondheimsvegen som bygate. Sistnevnte planprosess synes heller ikke reflektert i forslaget til Byplan Jessheim.”

Gjennom nåløyet?

Og videre:

“I etterkant av møtet med byplanavdelingen i juli 2023 har forslagstiller, foruten å følge opp anmodning om merknad til Byplan Jessheim, avholdt sonderingsmøter med politisk ledelse. Det er forslagstillers oppfatning at det råder en politisk vilje og interesse for å se nærmere på en planutvikling innenfor K1. Avvik fra forslag til Byplan for Jessheim inngår i en slik forståelse.”

Opp politisk

Det neste steget for utbyggerne er å få løftet saken opp politisk slik at et såkalt oppstartsmøtet kan gjennomføres.

Et oppstartsmøte gir kommunen en arena for veiledning og informasjon tilknyttet forventinger til stedsutvikling i tråd med nasjonale og lokale verdier.

Bygger ikke

Nylig var prosjektet K2 oppe politisk, og der ble høyder og utnyttelse opprettholdt for den delen av området som Stor-Oslo Eiendom ønsker å bygge ut. De har signalisert at det ikke blir bygging i deres regi da de mener at utnyttelsesgrad er for lav, noe som tilsier at det for dem ikke er nok økonomi i prosjektet.

Jessheimpuls skrev dette om K2 i mars i år:

Spikeren i kista for dette området?

Det knytter seg en viss interesse til hvilke politiske signaler av prosjektet Laachekvartalet har fått. Som det står i brevet fra utbygger (link høyere opp i teksten): ” Det er forslagsstillers oppfatning at det råder en politisk vilje og interesse for å se nærmere på en planutvikling innenfor K1. Avvik fra forslag til Byplan for Jessheim inngår i en slik forståelse.”

Det er ikke sagt noe om når denne saken kommer opp politisk, men utbyggerne ønsker at den kommer opp så raskt som mulig.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.