Kontakt oss

Abonnenter

Sterk kritikk til Øras

Avatar

Publisert

Det er kritikkverdig at Øras leverer et negativt resultat på så mye som 6,68 millioner kroner etter at selskapets budsjett ble revidert så sent som høsten 2023,  med en økning på 17,5 millioner kroner.

Det er beskjeden fra Ullensaker kommune i forkant av møtet som Øras har kalt inn til 30. april for å få godkjent årsregnskap og årsberetning for 2023.

Merkostnad

Øras er et interkommunen selskap eid av Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, og Nannestad kommuner, og selskapet sørger for innsamling og behandling av husholdningsavfall på vegne av eierkommunene med til sammen 90.897 innbyggere (pr. desember 2023).

Leste du denne fra august 2023?

Øras sliter – gebyrene går trolig opp

Hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur skal denne uka behandle saken om Øras sin møteinnkalling og hvordan Ullensaker skal håndtere det som blir framlagt.

Underskudd

Regnskapet for Øras viser et underskudd på 6,68 millioner kroner, noe som er et avvik fra budsjett på ca. 4,5  prosent.

Selvkostresultatet for husholdningsavfall var et merforbruk på 6,06 millioner kroner, som belastes eierkommunene i 2024. For Ullensaker sin del betyr det en merkostnad på 2,8 millioner kroner.

“Siden renovasjon er et økonomisk selvkostområde, betyr det at de totale kostnadene for den lovpålagte håndteringen av avfall i kommunen skal i sin helhet dekkes av renovasjonsgebyrer. Det er med andre ord brukere av kommunens renovasjonstjenester som betaler for de tjenestene som utføres av ØRAS.” heter det i saksframlegget. 

PLIKTER: Ullensaker kommune finner det ikke riktig å peke på manglende deponikapasitet som grunnlag for underskuddet. Øras plikter å styre sin virksomhet i tråd med de rammevilkår som er, heter det i uttalelsen fra Ullensaker kommune. Foto: Øras

Krass kritikk

Ordlyden i protokolltilførselen fra Ullensaker kommune må karakteriseres som krass, sterk og tydelig:

“Det påpekes til protokollen at Ullensaker kommune ikke er fornøyd med underskuddet i 2023. Det er kritikkverdig at selskapet leverer et negativt resultat på så mye som 6,68 mill. kr. etter at selskapets budsjett hadde vært revidert så sent som høsten 2023 med en økning på 17,5 mill. kr (redusert med 2 mill. kr. fra det forslaget daglig leder hadde lagt fram).”

Videre er kommunedirektøren og den administrative ledelsen i Ullensaker kommune like tydelige i sin uttalelse til den politiske saken som politikerne har på sitt bord denne uka:

“Administrasjonen finner det heller ikke riktig å peke på manglende deponikapasitet som grunnlag for underskuddet, da det må være selskapet plikt å styre sin virksomhet i tråd med de rammevilkår som foreligger og innrette seg etter disse.”

– Flere saker

“De siste årene har det vært flere saker knyttet til revidering av budsjetter. Stadige budsjettrevideringer med påfølgende overskridelser gir utfordringer for bærekraftig forvaltning av renovasjonsgebyrer i kommunen. Renovasjonsgebyrer er kun ett av flere eiendomsgebyrer abonnenter i kommunen betaler, og kommunen har ansvar for å se på totaliteten i utviklingen av gebyrer for våre abonnenter.

Administrasjonen mener at særlig overskridelser er kritikkverdige i det aspektet at de blir kjent langt i etterkant, noe som fratar eiere muligheter for å gjøre gode økonomiske vurderinger underveis. Administrasjonen savner en mer utfyllende redegjørelse av de ulike postene som bidro til overskridelser samt en redegjørelse av hvordan selskapet tar lærdommen av det og skal unngå å få samme typer overskridelser i framtiden.

Administrasjonen mener at det å holde budsjettet blir enda mer viktig framover med nye myndighetskrav på avfallsområdet på trappene, som kan medføre behov for nye og kanskje store investeringer.”

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.