Connect with us

Abonnenter

Vil slippe ansvaret for veien

Avatar

Published

on

Ullensaker kommune ønsker å komme seg ut av ansvaret for driften av den kommende omkjøringsveien. Det blir blant annet for dyrt å drifte med salt.

Ole Korslunds vei – også omtalt som omkjøringsveien – er sammen med Henrik Bulls vei (tverrveien) ønsket overtatt av Akershus fylkeskommune. Ullensaker ønsker at disse to veiene omklassifiseres til fylkesveier fordi driften av dem holder annen standard enn de kommunale veiene – blant annet ved bruk av salt.

Jessheimpuls i april i år:

Åpner ikke før i november

Begrunnelsen er som følger:

“Ole Korslunds veg åpner i løpet av 2024. Man er i gang med planlegging for drift av vegen. En faglig vurdering tilsier at vegn fremstår som en fylkesveg, med fylkesvegstandard og en forventet årsdøgntrafikk på mer enn 8.000 biler. Dette innebærer at vegen bør driftes med en annen standard enn andre kommunale veger.”

Dyrt

“Det er uforholdsmessig dyrt for kommunen å drifte en veg med annen standard enn de andre kommunale vegene. Kommunedirektøren mener derfor det er fornuftig å søke Akershus fylkeskommune om omklassifisering av vegen til fylkesveg. I forbindelse med denne saken har man også hatt en gjennomgang av andre kommunale veger, og funnet at det er fornuftig å søke om omklassifisering av Henrik Bulls veg samtidig. Dette med samme begrunnelse som for Ole Korslunds veg.”

Jessheimpuls april 2023:

Planter skiltskog langs omkjøringsveien

Mangler utstyr

Kommunen har ingen andre anlegg som driftes på dette nivået, og heller ikke utstyr for dette per i dag.

Drift etter kommunal standard tilsier brøyting ved 4 centimeter snø, og bruk av strøgrus. Akershus fylkeskommune brøyter ved 1 centimeter snø, og salter sine veier med så høy årstrafikk som det vil være på Ole Korslunds veg.

Leste du denne?

Gir brøytingen bestått karakter

Argumentene

Argumentasjon for at Ole Korslunds veg og Henrik Bulls veg bør omklassifiseres til fylkesveger er som følger:

Ole Korslund veg:

  • Vegen binder sammen to fylkesveger; Trondheimsvegen og Algarheimsvegen.
  • Det er forventet en høy ÅDT, over 8000 biler.
  • Fylket krevde i sin tid at vegen ble bygget i henhold til fylkesvegstandard.
  • Høy ÅDT tilsier at vegen må driftes med en høyere standard enn kommunale veger i Ullensaker i dag. Vegen bør brøytes hyppigere og saltes.

Henrik Bulls veg:

  • Vegen binder sammen to fylkesveger; Ringvegen og Jessheimvegen.
  • Det er en høy ÅDT, over 8000 biler. Det er mulig dette tallet reduseres noe da Ole Korslund veg åpner, men ÅDTen vil fortsatt være høy.
  • Den høye trafikkmengden medfører utfordringer for vinterdriften av vegen, med kommunens kriterier for vinterdrift. Vegen bør brøytes hyppigere og saltes.

Saken skal gjennom den politiske kverna denne runden.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.