Kontakt oss

Næringsliv

Druknet i intern byggestøy?

Avatar

Publisert

Sluttfasen av byggingen av Jessheimbadet har vært gjenstand for interne stridigheter og en rekke utfordringer i sluttfasen. Saken var oppe i kontrollutvalget lokalt for noen dager siden.

En fersk rapport fra Romerike Revisjon avdekker interne stridigheter og en rekke utfordringer i sluttfasen.

Formannskapet skal neste uke få en orientering om hva som har skjedd i kulissene i sluttfasen av byggingen av Jessheimbadet.

Jessheimpuls har skrevet om saken tidligere:

Da forsikret styreleder Edin Alisic i Ullensaker svømmehall KF at problemene i sluttfasen ikke ville påvirke totalkostnaden på Jessheimbadet.

Utvider undersøkelsene rundt Jessheimbadet

Det er ingenting i rapporten fra Romerike Revisjon som ordrett forteller at totalkostnaden blir større enn antatt.

To undersøkelser

Romerike Revisjon har hatt denne saken på sitt bord to ganger siden desember 2020. I revisjonens konklusjon står blant annet følgende:

“Som beskrevet i denne rapporten støtte dette byggeprosjektet på en rekke utfordringer i sluttfasen. Revisjonen vil først av alt påpeke at det er beklagelig at det som fremstår som et svært vellykket byggeprosjekt, både med hensyn til fremdrift, økonomi, og ikke minst med hensyn til resultat, ender opp i en situasjon som vi oppfatter er belastende for både enkeltpersoner som er involvert, aktørene i byggeprosjektet og kommuneadministrasjonen.”

Videre:

“Revisjonens generelle oppfatning er at utfordringene som oppsto fremst dreier seg om mangler knyttet til kommunikasjon, samhandling og en pragmatisk tilnærming til oppgavene som skulle løses i denne fasen. Det er krevende i ettertid å identifisere årsakene til de samarbeidsproblemene som oppstod mellom byggeleder og representanter for byggherren.”

FRYD OG GAMMEN: Alt var fryd og gammen da lokalpolitikerne inspiserte Jessheimbadet i oktober 2020. Siden den gang har det dukket opp opplysninger om belastende forhold for både enkeltpersoner som er involvert, aktørene i byggeprosjektet og kommuneadministrasjonen.

Skar seg høsten 2020

Romerike Revisjon skriver innledningsvis i rapporten at:

“samtlige aktører revisjonen har hatt samtaler med opplyser at byggeprosjektet gikk etter planen, både med hensyn til økonomi og fremdrift, samt at det var et godt samarbeid mellom aktørene, frem til høsten 2020.” 

Slik revisjonen oppfatter det var det flere hendelser høsten 2020 som bidro til at det etter hvert oppsto en konflikt mellom byggeleder og byggherres representanter i sluttfasen av prosjektet.

Oppsummert dreier dette seg om følgende forhold: 

  • • Skifte av byggeledelse i sluttfasen av prosjektet (representant for byggeleder sluttet 30.11.20) 
  • • Det oppsto økt oppmerksomhet rundt et avvik knyttet til tykkelsen på betongdekket.
  • • Uklarheter rundt håndtering av feil og mangler i sluttfasen av prosjektet 
  • • Byggeleder opplevde at de ble forhindret fra å utføre avtalte oppgaver knyttet til sluttfaktura. 

Trår vannet og venter på åpning

– Full enighet

Jessheimpuls har stilt følgende spørsmål til styreleder Alisic:

– Er det fortsatt uenighet om sluttoppgjør, slikt det framsto i mars?

– Nei, det er full enighet om sluttoppgjør og sluttoppgjørsberegning.

– Hvor mye penger tilbakeholdes?

– Det er per i dag holdt igjen et beløp som skal dekke gjenstående arbeider, inkludert retting av feil og mangler som det er reklamert på, sier styreleder.

– Noe av arbeidet har vært planlagt utført våren 2021. Dette er en vanlig praksis i byggeprosjekter. Vi har svært god dialog og er veldig fornøyd med entreprenøren som håndterer prosessen på en god og profesjonell måte. Det er ikke vanlig å opplyse størrelsen på tilbakeholdt beløp, men sett i forhold til kontrakten er dette et lite beløp.

Endelige priser og åpningstider for Jessheimbadet

– Ikke dyrere

– Betyr denne avslutningen på prosessen at prosjektet blir dyrere enn antatt?

– Prosjektet er innenfor budsjett.

– Betyr dette noe for åpningen av Jessheimbadet, eller venter vi nå bare på lettelser i koronaforskriftene?

– Det er kun korona-situasjonen som har og fortsatt påvirker åpning av Jessheimbadet.

– Er mangler og feil lukket nå?

– Det gjenstår noen mindre mangler som må lukkes. Dette påvirker ikke driften på anlegget. Årsaken for at enkelte punkter ikke er lukket skyldes koronasituasjonen.

– Får det konsekvenser for anlegget?

– Nei, det gjør det ikke.

– Hva har Ullensaker kommune lært av denne prosessen?

– Kommunens rutiner er at alle investeringsprosjekt evalueres når de er ferdige. Det vil vi gjøre med dette prosjektet også, sammen med Ullensaker svømmehall KF, sier enhetsleder Sigrid Nøkleby ved Prosjektkontoret.

– Hensikten er å gjennomgå prosessen fra start til slutt for å søke etter forbedringsmuligheter. Slike evalueringer er en viktig kilde til læring og videre utvikling av kommunens prosjektadministrative rutiner,

Bakgrunn for saken:

  • Kommunaldirektøren for plan, kultur og teknisk mottok i desember et notat fra prosjektkontoret i kommunen.
  • Der det gikk frem at byggeleder i byggeprosjektet har varslet prosjektkontoret om det de mener er kritikkverdige forhold og utfordringer i samarbeidet med byggherre i prosjektets sluttfase.
  • Bekymringene omfatter samarbeid knyttet til overtagelse og sluttoppgjør.
  • Kommunaldirektøren oversendte notatet til styreleder i Ullensaker svømmehall. De avholdt møte samme dag og ble enige om at det var nødvendig med en snarlig og uavhengig gjennomgang av bekymringsmeldingen. 
  • I notatet konkluderer prosjektkontoret med at «det er stor avstand mellom byggherre og byggeleder når det gjelder praktisk gjennomføring av overtagelse og håndtering av feil og mangler. 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.