Kontakt oss

Abonnenter

Danser i utakt igjen

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

En tverrpolitisk vedtatt plan for å bygge nok skoler og skoleplasser for framtiden, rives stykkevis og delt i filler. For Ullensaker-politikken kan den borgerlige strategien også bli opprivende.

Det var varme følelser da et tverrpolitisk miljø sa enstemmig ja til gatevarme i Gotaasalleen den gang det var rødgrønt styre og blå opposisjon, noe Egil Nyhus sin tegning illustrerer godt. Nå det gjelder skoleframtiden i Ullensaker har pipa fått en annen lyd, og det danses i skikkelig politisk utakt i denne saken.

Så rødt

Det politiske mindretallet så – bokstavelig talt – rødt da den politiske saken om mulighetsstudie for Nordby ungdomsskole skulle behandles i formannskapet tirsdag formiddag.

Tre løsninger – der gjenbruk av mye av den eksisterende bygningsmassen var administrasjonens foretrukne alternativ – for en skole der kapasiteten har lyst rød i lang tid, og der administrasjonen senest i januar i år etterlyste politiske vedtak for å få framdrift i bygging av flere skoler og skoleplasser.

Det har i flere år vært prediket at det er prekært å komme i gang med milliardløftet i skolen.

Leste du denne fra mai 2023?

Løpet for nye skoler vedtatt

MIDLERTIDIG SKOLE?: Energiveien 4 kan muligens benyttes til midlertidig skolekapasitet, men hvorfor utrede midlertidige plasser når vi kan vedta permanente løsninger, spurte det rødgrønne mindretallet i formannskapet.

Men inn fra høyre side kom et forslag om å se på muligheter for skole – om enn midlertidig – borte på industrifeltet i nærheten av Jessheim sentrum, nærmere bestemt i Energiveien 4 (bildet over).

Les mer om den saken her:

Nordbys framtid opp politisk

Stor forbløffelse

Det kom åpenbart som en stor overraskelse på mindretallet at de borgerlige la fram et forslag om å se på alternative løsninger før man eventuelt tar stilling til hva som skal gjøres med Nordby ungdomsskole:

  • Formannskapet er usikre på om tilbygg på dagens Nordby ungdomsskole er rettidig, og ønsker å få utredet om det finnes mer kostnadseffektive løsninger med et nytt bygg, med samlet sett kortere varighet i forhold til nedskrivningstid.
  • Formannskapet er innforstått med at en utsettelse av et nytt tilbygg på Nordby ungdomsskole vil kreve midlertidige løsninger for å dekke opp skolekapasiteten fremover, og ønsker at det sees på en midlertidig løsning innenfor en varighet på eksempelvis 10 år.
  • Formannskapet er kjent med at det kan finnes private aktører, herunder eier av Energiveien 4, som har bygg som mulig vil kunne benyttes til midlertidig skolekapasitet, og ber administrasjonen om å utarbeide et notat som vurderer alternativer for å dekke opp skolekapasiteten i påvente av at det etableres en permanent ny ungdomsskolekapsitet.
  • Herunder må det vurderes hvordan en anskaffelse som kjøp eller leie av midlertidige lokaler til skole omfattes av regler om offentlige anskaffelser

– Da er vi her

– Da er vi her, var den umiddelbare reaksjonen fra Arbeiderpartiets Lars Fjærli Hjetland, som advarte mot nettopp dette tilbake i november 2023 – altså da det borgerlige flertallet utsatte en sak for å belyse alle sider av framtidig skolestrategi i et møte i januar i år.

Fjærli Hjetland argumenterte også sterk for at det bruk mye tid og penger på å jobbe fram en helhetlig plan for utbygging av skoler i Ullensaker – en plan som ble enstemmig vedtatt politisk.

Ordlag som å “vingle etter innfallsmetoden” og gigantiske verbale spørsmålstegn forbundet med det forslaget som ble lagt på bordet, var en del av retorikken.

– Vi ønsker å finne ut av om dette er en mulighet eller ikke, og vi mener det er riktig å ta en runde for å sjekke ut dette, repliserte ordfører Ståle Lien Hansen, som var stoisk rolig under hele behandlingen av saken.

Borgerlig gambling?

Fra utsiden er det litt vanskelig å få tak i hva de borgerlige (eller er det Fremskrittspartiet som kjører løpet her, for Høyre satt helt stille da saken var oppe til behandling i formannskapet tirsdag?) ønsker å oppnå ved i tolvte time å skli inn et forslag som bryter helt med vedtatt skoleplan.

Det er lagt ned mye jobb for å få gjennom planen – både politisk, administrativt og i form av eksperthjelp – med et enstemmig vedtak.

Sagt på en annen måte, så er det fra utsiden umiddelbart ikke så lett å se de borgerlige oppsidene ved å legge dette forslaget på bordet.

Det er på sin plass å stille spørsmålet om hvorvidt dette er politisk gambling eller om det er et potensielt genialt politisk trekk som utenforstående ikke ser rekkevidden av?

Kanskje ligger det et blått ess i ermet, men det er ikke lett å få øye på akkurat nå.

Tornete vei

Det som er en realitet når det kommer til skolekapasiteten i framtiden, er at det haster å komme i gang med et konkret løp.

Dette har vært sagt fra administrativt hold ved flere anledninger, ikke minst i et heldagsmøte i januar i år. Da var det sjeldent klare ordlag å høre fra administrativt hold.

Les gjerne denne fra januar i år:

Klokkene ringer for skoleløpet?

Fremskrittspartiet gikk til valg på handlekraft og gjennomføringsevne, og de rødgrønne påpeker at de bogerlige ikke er en eksponent for det i denne saken så langt.

Det er grunn til å tro at den kritikken preller ganske greit av hos de styrende partier, som sier at det dreier seg om noen måneders utsettelse før denne saken er tilbake på skinner igjen.

Kommunedirektør Erling S. Kristiansen sa i formannskapet tirsdag at det vedtaket som ble fattet (vedtaket er lenger opp i teksten) bidrar til framdrift.

Opprivende

Det aller mest opprivende for det rødgrønne mindretallet er at vedtak som har vært enstemmige og godt forankret politisk, ser ut til å være mindre verdt enn først antatt. Det er saken om framtidig skoleløp i ferd med å bli et eksempel på.

Så kan man spørre seg hva dette gjør med det politiske klimaet i jakten på å finne omforente løsninger rundt de store og viktige spørsmålene i tiden som kommer?

Det kan godt hende ordfører Ståle Lien Hansen og de borgerlige samarbeidspartnerne ikke bryr seg nevneverdig om å komme fram til enstemmige vedtak, selv om ordføreren har vært en eksponent for nettopp det både i posisjon og opposisjon tidligere.

Nødt til å svi

Det svir trolig ikke nevneverdig å bli kat kuttkamerater eller omgjøringskamerater fra den andre siden av bordet heller, men det framstår som litt pussig å ta et forslag – tilsynelatende ut av det blå – i en politisk sak som framstår som særdeles grundig og gjennomarbeidet over flere år.

Det er forståelig at de rødgrønne reagerer med frustrasjon og mange spørsmål i denne saken.

Det gjenstår å se om det er kommet politiske rifter som ikke gror så lett gjennom denne vendingen i skolesaken.

Allerede i mars får vi se om dette var et genialt politisk grep, om det var et innfall eller om det er momenter i denne saken som utenforstående (publikum og de rødgrønne) ikke ser rekkevidden av.

Spennende blir det i hvert fall.

Enn så lenge virker denne prosessen unødvendig rotete, sett i lyset av tidligere enstemmighet politisk.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.