Kontakt oss

Abonnenter

400 boliger på sakskartet

Avatar

Publisert

Formannskapet tar et skikkelig jafs i dag. Flere boligprosjekter skal behandles før politikerne tar ferie. 

Bydelen Gystadmarka skal bygges ut, og antatt befolkningstall i den bydelen er anslått til 10.000 personer og vel så det.

Seks boligprosjekter kommer til å reise seg i tur og orden, og i januar var var det Smestuløkka som var gjennom den politiske kverna i formannskapet.

1.000 boliger

Det er snakk om tett oppunder 1.00o boliger totalt for dette prosjektet, og det er tenkt utbygget i en periode som strekker seg 5 til 15 år fram i tid fra tillatelse for oppstart er gitt.

For Gystadmarka bydel er det totalt snakk om 4.600 boliger fordelt på forskjellige prosjekter.

Les saken om Smestuløkka her:

Trampeklapp for boligprosjekt

406 boliger

Nå er det det tilliggende området – Slåttenga – som skal behandles av formannskapet.

SLÅTTENGA: Slik ser en av skissene for planlagte Slåttenga ut. Skisse: Arcasa Arkitekter

Annonsering

SLÅTTENGA: Slik tenker utbyggerne seg at det blir i midten av området Slåttenga, på fellesarealene. Skisse: Arcasa Arkitekter

Det planlegges 406 boenheter, fordelt på 383 leiligheter og 23 rekkehus som etableres øst i planområdet.

Området er i dag ubebygd med flat skogsmark og dyrket mark. Hovedveitraseene inn til planområdet er nylig ferdigstilt.

Det er generelt høyt grunnvannstand på Gystadmarka, noe som gir utslag på overvannshåndteringen ved at det begrenser mengden som kan tilføres grunnen.

Krav i områderegulering for Gystadmarka medfører oppfylling på planområdet slik at nytt terreng kan fordrøye overvann.

 

Fakta bydel Gystadmarka

 • Totalt seks områder skal utgjøre bydel Gystadmarka, som er beregnet å huse opp mot 10.000 personer når alt står ferdig
 • Detaljreguleringsplanen for B1 er pr. nå kommet lengst og ble vedtatt i kommunestyret 23. oktober.
 • Smestuløkka som ligger sør for planområdet ble lagt ut på offentlig ettersyn tidligere i år.
 • Kommunen har et overordnet mål om å skape et godt bolig- og bydelsmiljø ved utviklingen av den nye bydelen Gystadmarka.
 • Tilgang til attraktivt utformede boliger med gode uteområder, møteplasser, nærservice, skole/barnehager og kulturtilbud er videre forutsetninger for en vellykket byutvikling for en mangfoldig befolkning.
 • Framtidsrettede løsninger for overvannshåndtering, energibruk og transport skal sikres ved utviklingen.
 • Planen skal etablere et nytt vegsystem, herunder gang- og sykkelveger, prinsipper for overvannshåndtering og prinsipper for grøntstrukturen.
 • Grunnvannstanden i området skal ikke senkes.
 • Planforslaget inneholder en rekke grep som kan løse overvannsproblematikken.
 • Det må utarbeides en overordnet plan for overvannshåndtering for å avklare de detaljerte løsningene.
 • Området skal planlegges på fotgjengernes og syklistenes premisser.
 • Forbindelser mellom og gjennom områder, samt innenfor et enkelt område, må ivaretas og legges til grunn som en rød tråd i alle reguleringsplaner.
 • Det skal legges til grunn et finmasket nett av passasjer for gående og syklende, på kryss og tvers av bydelen
Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.