Kontakt oss

Folk

Dette er Ullensakers skjær i sjøen framover

Avatar

Publisert

Ullensaker kommunes aller første egenproduserte perspektivmelding er relativt dyster og sober lesning. Men ikke uten lyspunkter.

Kommunal Rapport publiserer hvert år et barometer der landets kommuner rangeres, og der ender Ullensaker i år på plass nummer 211 av totalt 422 (pr. 1/1 2018) kommuner. Kriteriene Kommunal Rapport navigerer ut fra er:

“Kommunebarometeret er en rangering og ikke en kvalitetskontroll. Det er naturlig at en kommune har noen gode og noen dårlige plasseringer. Den største svakheten er at interessante faktorer ikke blir målt i det hele tatt. Vi kan bare ta med data som publiseres hvert år, og som er fordelt på alle kommuner…”

Med dette som bakteppe har Arbeiderpartiet i Ullensaker startet valgkampen, skriver Romerikes Blad (saken er plusset).

Mer presisjon

Både administrasjonen og politikerne i Ullensaker fester trolig mer lit til den temmelig ferske perspektivmeldingen administrasjonen har laget enn til Kommunal Rapport sin resultatliste når planer og budsjetter skal på bordet utover høsten.

Hvordan står det så til i Ullensaker?

“Hovedkonklusjonen i perspektivmeldingen er at vi bruker mer penger enn vi har…”, skriver rådmann Rune Hallingstad.

Vi bruker mer penger enn vi har

Rådmann Rune Hallingstad

“Dersom det ikke gjøres grep for å endre den økonomiske utviklingen vil disponible fond bli brukt opp innen få år, og det er sannsynlig at kommunen vil bli registrert på ROBEK-listen , altså at man for eksempel må søke kommunal- og regionaldepartementet om å få ta opp lån eller inngå lange leieavtaler. Staten blir verge, for å si det enkelt.

– Det er viktig for meg å understreke at det vi presenterer i denne meldingen er et scenario som kan bli realiteten hvis vi gjør akkurat det samme i 2019, 2020 og 2021 som vi gjør i 2018. Vi er nødt til å foreta oss noe for ikke å havne i en vanskelig situasjon, sier rådmann Rune Hallingstad til Jessheimpuls.

Utfordringene

Rådmannens punktliste for utfordringer for kommunen er som følger:

 1. Inntektene er lavere enn kostnadene
 2. Investeringstakten er for høy
 3. Driftskostnadene er for store
 4. Vi har utfordringer med å trekke til oss unge ressurssterke mennesker
 5. Befolkningssammensetningen endrer seg i ugunstig retning i form av flere og flere gamle
 6. Innbyggerne og frivilligheten må stimuleres til innsats
 7. Folkehelse og forebygging – vi må sørge for friskhet og trivsel i befolkningen – og sørge for at folk er friske lenge.
 8. Vi må etablere et attraktivt samfunn og en attraktiv by som bidrar til et livskraftig samfunn med stor appell til alle befolkningsgrupper
 9. Pleie og omsorgsektoren må omstilles for å håndtere fremtidens utfordringer
 10. Kapasiteten i alle offentlige bygg må utnyttes maksimalt

Løsningene

Mulige løsninger for å endre den økonomiske situasjonen kommune er i, kan ifølge rådmannen og hans stab være:

 • Utnytte inntektspotensialet, herunder å innføre eiendomsskatt
 • Stille strengere krav til utbyggere og planlegge for økt kvalitet på det som bygges av teknisk struktur og anlegg, boliger og tjenester for slik å tiltrekke oss innbyggere med høyere utdannelse og høyere skattbar inntekt samt bedre helse
 • Øke inntektene på leie av kommunale bygg, og åpne for utleie til kommersiell virksomhet
 • Bedre ressursutnyttelse
 • Kutte ut tjenester
 • Redusere finanskostnader, redusere investeringstakten
 • Generelle kutt for alle virksomheter

– Det vi jobber mest med er to ting: innovasjon i tjenesteytingen vår, altså nye og mer effektive måter å produsere tjenester,  og mer effektiv bruk av teknologiske løsninger, for eksempel selvbetjeningsløsninger og velfverdsieknologi, sier Hallingstad.

Svartmaler ikke

Perspektivmeldingens konklusjon kan isolert sett synes noe dyster, men den inneholder en del lyspunkter når man går dypere inn i hver kommunale sektor.

– Ullensaker kommune er i vekst, både når det gjelder antall innbyggere og næringsutvikling. Dette gir oss i utgangspunktet et godt grunnlag for å utvikle kommunen og tilbudet til innbyggerne. En kommune i vekst har et større handlingsrom enn en kommune som ikke vokser, sier rådmann Hallingstad.

– Denne perspektivmeldingen gir oss et godt utgangspunkt for å danne et rimelig nøyaktig bilde av framtidens muligheter og utfordringer, og jeg er av den oppfatning at kommunens første perspektivmelding vil kunne bidra til bedre planlegging og mer forutsigbar økonomi i årene som kommer.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.