Kontakt oss

Politikk

Presenterte politisk plattform

Avatar

Publisert

Det nye regimet presenterte sitt politiske veikart og fordeling av posisjoner i ettermiddag. Brødrene Lien Hansen blir ikke overraskende ordfører og varaordfører. 

Fremskrittspartiets Ståle Lien Hansen blir ordfører og Høyres Børre Lien Hansen blir varaordfører de neste fire årene.

Fremskrittspartiet får lederen for helsevern og sosial omsorg, og Høyre får to utvalgsledere – altså utvalget for oppvekst samt lederen for teknisk, idrett og kultur.

Det er de samarbeidende partienes valgprogrammer som er lagt til grunn for den plattformen som ble presentert 14.00 i dag.

“Plattformen har som må å skape en mer bærekraftig, inkluderende og effektiv kommune.” heter det i pressemeldingen fra Frp, H og KrF.

Ambisiøse planer

FINPUSS: Siste finpuss på kammerset før den nye samarbeidsplattformen til Frp, H og KrF kunngjøres fredag ettermiddag. 

Det ble gitt uttrykk for ambisiøse planer på de fleste områder de neste fire årene, og bare for å ta det første først:

 • Det nye regimet skal sikre påkobling av nye E16 ved Nybakk
 • Eiendomsskatt på næringseiendom skal avvikles i løpet av de neste fire år
 • Parkeringsavgiften på kommunale plasser vil bli fjernet, med minimum to timer gratis parkering
 • Ansatte i Ullensaker kommune skal ikke lenger betale parkeringsavgift i arbeidstiden på anviste kommunale plasser

De ovennevnte punktene har vært heftig debattert i politikken de siste årene, og de viser tydelig skille mellom blått og rød-grønt i Ullensaker.

Nå står det altså svart på hvitt, og det vil garantert bli diskusjoner om hvordan pengene skal strekke til ved å fjerne disse inntektene.

Svaret på dette får vi når budsjettet for 2024 blir presentert i desember, så vi lar den ballen ligge akkurat nå.

Bygge sykehjem

Ullensaker står overfor et voldsomt investeringsløft innen skole og helse de kommende årene.

En overordnet plan for skolesektoren er vedtatt, og det antydes investeringer på opp mot to milliarder kroner for å være rustet for framtiden.

Les mer om planen for skolene her:

Løpet for nye skoler vedtatt

Et tilsvarende løft innen helse og omsorg er også høyst nødvendig, og i den nye politiske plattformen gis følgende løfte svart på hvitt:

“Vi vil utvide Kløfta bo- og aktivitetssenter og bygge nytt sykehjem på Jessheim, gjerne i samarbeid med private aktører, for å øke antall institusjonsplasser og sikre rask fremdrift. Vi vil samtidig starte planleggingen og forberedelsene for en demenslandsby.”

– Ikke rasere

– Vi har blitt forespeilet en frykt for at alt av pågående strategier og vedtatte planer vil bli nullet ut, men det er ikke riktig. Alle planer skal ikke snus, men vi kommer til å justere dem samt sette i gang det som klart til å sendes ut på anbud, sier Ståle Lien Hansen, som i kunngjorde et tydelig grep fredag ettermiddag.

– Da vi satt i posisjon forrige gang, så løftet vi fram et prosjekt i Rådhushagen med et bygg på seks til åtte etasjer som skal innhold 38 til 40 omsorgsboliger med tjenester som frisør, kafe, forsamlingsrom og annet i samme bygg. Det ble tatt ut av planene da det kom nytt politisk regime, men dette løfter vi inn igjen, sa påtroppende ordfører.

Les mer om prosjektet i Rådhushagen her:

Foreløpig stopp for helsehus i sentrum

Budsjett

Med en samarbeidsplattform på plass, så begynner jobben med realisere punktene og løftene som er gitt fra det nye regimet.

Budsjettarbeidet pågår, og det første økonomiske avtrykket vil den nye posisjonen presentere i budsjettet for 2024.

Se videointervju fra lansering av politisk plattform her:

Politiske punkter

Her er de politiske punktene de tre partiene er blitt enige om for de neste fire årene:

 1. Vi vil utvide Kløfta bo- og aktivitetssenter og bygge nytt sykehjem på Jessheim, gjerne i samarbeid med private aktører, for å øke antall institusjonsplasser og sikre rask fremdrift. Vi vil samtidig starte planleggingen og forberedelsene for en demenslandsby.
 2. Gjenoppta planene fra «Rådhushagen» i det første budsjettet. Denne prosessen vil hovedsakelig kreve en revidering internt før den er klar for anbud i første halvdel av 2024. Dersom det oppstår alternative stedslokaliseringer i sentrum som en del av prosessen, vil vi stille oss positive til å gå i dialog for å vurdere disse forslagene.
 3. Starte arbeidet med å legge til rette for seniorboliger på tettsteder i Ullensaker innen 2024.
 4. Det skal bli enklere å skape jobber med raskere saksbehandling i kommunen. Vi vil se på muligheter for flere støtteordninger og gjennomgå etableringsstønad fra NAV for gründere og nyetablerte i kommunen. Vi vil sikre en kommunal «fast-track» modell for kommunale prosesser med mål om å minimere byråkratiet rundt nyetableringer.
 5. Parkeringsavgiften fjernes ved at minst 2 timer gratis parkering innføres på kommunale plasser. Ansatte i kommunen skal ikke betale parkeringsavgift i arbeidstiden på anviste kommunale plasser.
 6. Revidere den kommunale bostøtteordningen og koblingen til gjengs leie. Målet er å tilpasse ordningen slik at den best mulig støtter de mest sårbare i boligmarkedet, samtidig som vi unngår å skape en «innlåsingseffekt» ved å holde kommunale utleiepriser kunstig lave i forhold til det private markedet.
 7. Evaluere praksis relatert til stønad til strømregninger for sosialhjelpsstønadsmottakere hvor strømavtalen er svært ugunstig for mottakeren og kommunen.
 8. Det skal etableres et kommunalt eiendomsselskap for å forvalte kommunale eiendommer.
 9. Videreutvikle et variert spekter av aktivitetstilbud som inkluderer idrett, kultur, kunst, musikk og andre fritidsaktiviteter sammen med kulturråd og idrettsråd.
 10. Partene vil innføre Ungt Entreprenørskap (UE) i barneskolen, og styrke arbeidet på ungdomsskolen.
 11. Partene vil jobbe for å innføre en variant av «Åreppen-teamet» i skolene.
 12. Intensivere arbeidet for en mobbefri hverdag – mobbing har ingen plass i våre skoler. Vi må sørge for å bruke de mulighetene lovverket gir oss til lærernes og elevenes beste og gjennomføre tiltak som sikrer at mobbingssaker blir håndtert så snart de blir rapportert.
 13. Vi vil innføre «Ungjobb» i Ullensaker med oppstart av 200 sommerjobber i 2024.
 14. Partene skal jobbe aktivt for å etablere en fagskole og andre høyskolemiljøer sentralt på Jessheim, slik at flere elever og yrkesaktive kan ta høyere yrkesfaglig utdanning i regionen
 15. Vi skal arbeide opp mot VY, Ruter og Fylket for flere avganger på tog og buss i hele kommunen, og arbeide for en ringløsning som knytter tettstedene og OSL tettere sammen.
 16. Etablering av gang- og sykkelveg skal prioriteres i hele kommunen. Det skal være trygt å gå til skolen.
 17. Vedlikehold av eiendom som skoler, barnehager, sykehjem, m.m. skal prioriteres i perioden. For fremtiden må det etableres en ordning for nybygg hvor man eksempelvis som prinsipp tildeler en fast andel i prosent årlig som settes av til vedlikehold og «vedlikeholdsfond» for eiendommen.
 18. Kommunens bygninger og eiendommer skal være i aktiv bruk. Vi vil starte en prosess for å kartlegge tilgjengeligheten og mulige bruksområder. Videre vil vi åpne opp for reservasjoner, på lik linje med idrettsanlegg og haller, og revidere utleiereglementet for å bedre utnytte disse ressursene. Dette gjøres i samarbeid med idrettsråd, kulturråd og frivilligheten.
 19. Videreutvikle området ved og rundt Nordbytjernet med utbedring av turveger og belysning i området. Svarttjernet tas også med i arbeidet for å undersøke hva slags endringer man kan gjøre for å åpne opp og tilrettelegge dette området sammen med Nordbytjernet.
 20. Ruste opp, videreutvikle og etablere nye kommunale parker og støtte nabolagsparker, samt et større rekreasjonsområde nord for Jessheim
 21. Arbeide for å etablere ny jernbanestopp på Nordby Park, nord for Jessheimvegen, med pendlerparkering og videre utvikling av området.
 22. Arbeide for en oppgradering av nåværende Jessheim stasjon og stasjonsområde, i tillegg til å etablere en ny togstasjon ved Jessheim på Gardermobanen.
 23. Vi vil sikre at ny E-16 kobles på Nybakk i Ullensaker kommune.
 24. Høyere bebyggelse tillates i Jessheim sentrum for å bevare dyrket mark i randsonene. For å bevare byens karakter og identitet i en tid med betydelig vekst, vil vi prioritere fremdrift på uavsluttede prosjekter og utviklingen av «bevaringstriangelet». For Kløfta og øvrige tettsteder ønskes en mer spredt og variert tilnærming samt utfordre regionale planer på spredt bebyggelse.
 25. Vi vil se på muligheten for å innføre aktivitetsplikt eller oppmøteplikt for mottakere av diverse stønader som sosialhjelpstønadsmottakere uten legeerklæring. Dette for å aktivisere de det gjelder og gjenopprette kontakten med samfunnet med samfunnsarbeid som f.eks. eldrekontakt eller andre samfunnsnyttige oppgaver. Dette kan kombineres med kontakt med frivilligheten og organisasjoner som Fontenehuset.
 26. Vi vil styrke kommunens arbeid med bosetting av flyktninger. Ullensakermodellen gjenopprettes og videreutvikles. Det nedsettes en egen politisk komité for å arbeide videre med å forbedre modellen for å muliggjøre kontinuerlig inntak etter kommunens til enhver tid gjeldende kapasitet. Dette for å styrke det viktige arbeidet som gjøres og samtidig skape forutsigbarhet for kommunale tjenester og behov.
 27. Pedagogisk senter omstruktureres for å redusere terskelen for bruk og øke voksentilhørigheten i arbeidshverdagen på skolene.
 28. Undersøke andre muligheter for Rådhuset og Rådhusplassen, inkludert vurdering av områdets og eiendommens potensial for alternative bruksområder. Det er en mulighet å flytte administrative funksjoner ut av sentrum unntatt publikumsrettede aktiviteter.
 29. Styrke samarbeidet med politiets forebyggende avdeling der man setter åpen dialog som en forutsetting for å lykkes sammen. Vi vil styrke utekontaktene og det forebyggende arbeidet gjennom å etablere en egen uteseksjon.
 30. Starte planleggingen av en multifunksjonshall, gjerne med flere etasjer, på Jessheim eller omegn som inkluderer idrett, kultur og et aktivitetshus for ungdom, i samarbeid med idretten og privat næringsliv.
 31. Bakkedalen idretts- og aktivitetspark på Kløfta skal ferdigstilles.
 32. Partene skal i perioden arbeide for helhetlig stedsutvikling på alle kommunens tettsteder.
 33. Kommuneplanens arealdel skal rulleres i løpet av perioden, og det skal etableres egne kommunedelplaner for Mogreina og Sand.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.