Kontakt oss

Byhistorie

Gatevarme-penger på bok – oppstart uvisst

Avatar

Publisert

Den vedtatte gatevarmen mellom Herredshuset og Gotaasalleen er på budsjettet for 2023 med 5,3 millioner kroner. Oppstart er foreløpig ikke bestemt.

Selv om trinn to av byggeprosjektet – i hvert fall den delen av prosjektet K2 som Stor-Oslo råder over – ikke ser ut til å bli realisert, så er det fortsatt lagt opp til opparbeidelse av hele området i form av gatetun og gatevarme mellom Herredshuset og det gamle bankbygge.

Bankbygget ble som kjent bestemt at skulle bevares i forbindelse med byggingen av det som reiser seg i Gotaasalleen nå.

Vedtatt i april

Et flertall i kommunestyret vedtok i april i fjor (altså i 2022) at det skal etableres gatevarme – det nøyaktige begrepet er undervarme for snøsmelting – på toppen av Gotaasalleen.

BAR BAKKE: Området mellom Gotaasalleen og det gamle bankbygget skal få undervarme. Ullensaker kommune har ikke bestemt oppstart, men 5,3 millioner står på konto nå i 2023. Skisse: Stor-Oslo Eiendom

Dette forslaget ble vedtatt:

Kommunedirektøren gis myndighet til å inngå avtale med Solør bioenergi om etablering av gatevarme/snøsmelteanlegg for Gotaastorget. Følgende legges til grunn for avtalen:

  • Øvre investeringsramme på kr 3,7 millioner eks mva for etablering av anlegget (skal jobbes etter åpen bok prinsippet).
  • Inngått rammeavtale med Solør bioenergi på kjøp av bioenergi/varme med et øvre pristak på 64 øre/kWh for månedens spotpris strøm.
  • Det forutsettes at det etableres fordelerkummer for seksjonering, som gjør at man kan styre anlegget i minst to sløyfer (Herredshuset og kommunal veg/torg).
  • Kommunen går i dialog med Stor-Oslo Eiendom om arealet (260 m2) som ligger i forkant av deres bygg skal inngå i prosjektet.
  • Det forutsettes at kostnaden for investering og drift dekkes av grunneieren selv.
  • Inndekning for investeringskostnadene og drift av anlegget legges inn i budsjettet for 2023. For kostnader som eventuelt skulle forfalle i år, tas de i forbindelse med tertialrapportering.
  • Kommunestyret ber administrasjonen legge til grunn i arbeid med rullering av byplanen at det er ønskelig å se på mulighet for fjernvarme/snøsmelteanlegg i bykjernen av Jessheim, og hvordan dette kan inngå i fremtidige reguleringsplaner.
  • Det presiseres imidlertid at kommunen ikke skal dekke kostnader for investering og drift på private eiendommer.»

Les hele saken fra april 2022 her:

Ja til snøsmelting i bykjernen

Bankbygget til salgs

SELGES: Stor-Oslo Eiendom skal selge det gamle bankbygget, og det er dialog med flere interessenter, får Jessheimpuls opplyst. 

Stor-Oslo formidler til Jessheimpuls at deres engasjement på toppen av Gotaasalleen ikke omfatter gatevarme.

– Det er Ullensaker kommune som har initiert prosjektet med gatevarme. Utbyggingsavtalen mellom oss og Ullensaker Kommune omfatter overflater på Gotaasalléen veg og gatetun. Vi avventer svar fra kommunen på igangsettingstillatelse for arbeidene, sier regionsjef i Stor-Oslo Eiendom Kenneth Johansen Skaarud.

Utbyggeren av Gotaasalleen har med andre ord ingen intensjoner om å bli en del av det som er vedtatt i forbindelse med undervarmen som skal på plass mellom Herredshuset og det gamle bankbygget, som Stor-Oslo Eiendom ønsker å selge.

– Hva er status for prosessen rundt salg av det gamle bankbygget?

– Bankbygget skal selges og vi jobber med et par interessenter for kjøp. Tidspunkt for salg avhenger av responsen vi får fra interessentene, sier regionsjef Johansen Skaarud.

Les mer om Jessheim sin bankhistorie her:

I dag skrives viktig byhistorie

Jessheimpuls har foreløpig ikke fått svar fra Ullensaker kommune om når det kan være aktuelt å gå i gang med opparbeidelse av det mye omtalte tunet mellom bankbygget og Herredshuset. Ei heller er det satt noen oppstartsdato for etablering av gatevarme i dette området.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.